Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Uppskattning av volymvikten i svenska skogsjordar från halten organiskt kol och markdjup

Nilsson, Torbjörn; Lundin, Lars

Abstract

Volymvikt är en viktig markvariabel ur många synvinklar. Ofta tas dock inga jordprover för bestämning av volymvikten eftersom det kan vara komplicerat och tidskrävande, speciellt i skogsjordar innehållande sten och block. Volymvikten kan då istället uppskattas på olika sätt, bland annat med s.k. ’pedo-transfer functions’ (PTF). I dessa funktioner används andra uppmätta markvariabler för att beräkna volymvikten. I denna rapport testas tidigare publicerade PTF, samt egna framtagna PTF för beräkning av volymvikten, på ett datamaterial bestående av totalt 833 prov från svenska skogsjordar. Dessa prov, vilka tagits från 0.5 cm till 185 cm under markytan, analyserades på bl.a. halten organiskt kol (OC) och volymvikt (BD). Testerna av de olika funktionerna har gjorts dels på hela datamaterialet (n=833), samt uppdelat på prov från mineraljordshorisonter (n=678) och humuslager (n=155). Generellt sett är sambandet bättre mellan volymvikt och halten organiskt kol än mellan volymvikt och markdjup. Testerna av de olika funktionerna visade att de egna framtagna PTF oftast gav bättre förklaringsgrad än de tidigare publicerade PTF. Om enbart halten organiskt kol (i vikt-% av provets torrvikt) finns att tillgå som oberoende variabel förordas att följande funktioner används för beräkning av volymvikten i svenska skogsjordar: Prov från mineraljordshorisonter: BD = 1.7262*EXP(-0.3632*OC0.5) Prov från humuslager: BD=OC/(-2.1278 + 0.1528*OC + 0.2105*OC2) Generell funktion för både mineraljord och humuslager: BD = 1.7587*EXP(-0.3865*OC0.5) I de fall det även finns uppgifter på provdjup kan följande funktioner används för beräkning av volymvikten: Prov från mineraljordshorisonter: BD = 1.5463*EXP(-0.3130*OC0.5) + 0.00207*provdjup (där provdjup, i cm, räknas från mineraljordens övre gräns) Generell funktion för både mineraljord och humuslager: BD = 1.6190*EXP(-0.3615*OC0.5) + 0.00168*provdjup (där provdjup, i cm, räknas från markytan) Funktionerna där provdjup ingår ökar visserligen förklaringsgraden signifikant med ändå mycket marginellt jämfört med funktionerna där enbart variabeln organiskt kol ingår som oberoende variabel. Medelfelet ökar dessutom något om provdjupet inkluderas i funktionerna.

Keywords

volymvikt; organiskt kol; skogsjord

Published in

Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära
2006, number: 91
Publisher: Institutionen för skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Nilsson, Torbjörn

   • Department of Forest Soils, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Lundin, Lars

    • Department of Forest Soils, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Soil Science
   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/40466