Skip to main content
Report, 2013

Bladkryddor på friland

Olsson, Marie; Nordmark, Lotta

Abstract

Frilandsodling av bladkryddor innebär ofta att de romatiska ämnena utvecklas på ett gynnsamt sätt, men idag finns brister i kunskapen om vilka produktionsmetoder och sortval som under svenska förhållanden ger en bra aromutveckling, kvalitet och hållbarhet. Detta projekt syftade till att bidra till utveckling av rationella och kostnadseffektiva produktionsmetoder, liksom att ge ökad kunskap om vilka sorter som är lämpliga för svenska klimat- och odlingsförhållanden för att erhålla såväl en hög kvalitet som en god hållbarhet. Basilika såddes på Torslunda försöksstation och på Björnhovda gård, Öland av sorterna/typerna genovestertyp ’Genoveser’, ’Edwina’ och ’Martina’, ’Stam 6’ och ’Stam 7’, klotbasilika ’Piccolino’ samt ’Fino Verde’, citronbasilika, röd basilika ’Rubin’ och. ’Ararat’ samt ’Petra’, kanelbasilika, limebasilika, och sorterna ’Emily’ och ’Greek Bush’. Sortimentet av basilika varierade något mellan de två försöksplatserna. Vidare planterades rosmarin på Torslunda försöksstation för att undersöka om vävtäckning kunde förbättra vinterhärdigheten. Betydelsen av tidpunkten för vävtäckningen undersöktes för rosmarinplantorna. Båda försöken utfördes som blockförsök med tre upprepningar. Efter skörd förpackades de olika sorterna/typerna av basilika i plasttråg, och lagrades vid 10 ºC under 10 dagar. Skördeutbyte, torrvikt vid skörd, vitamin C-innehåll vid skörd och efter lagring samt kvalitetsbedömning av andel säljbar vara vid skörd och efter lagring undersöktes i alla sorter av basilika, med undantag för vitamin C-innehåll som endast bestämdes för de sorter som odlades på Torslunda försöksstation. Vitaliteten hos rosmarinplantorna följdes under vinter och våren, och uppskattades under påföljande sommar. Resultaten från försöket visar att samtliga typer av basilika som ingick i försöket hade en god uppkomst samt tillväxt och utveckling. Variationen mellan sorterna fanns främst på tillväxten och utvecklingen, där till exempel hos limebasilika blominduceringen skedde tidigt, och den blommade vid skörd. I detta års pilotstudier visade basilika en stor variation i skördeutbyte, innehåll av vitamin C samt lagringskvalitet. Odlingsplats påverkade också kvalitet och hållbarhet hos basilikan, och i viss mån skördeutbytet. Lagringskvalitet vid förvaring i 10oC i 10 dagar gav ett övervägande bra resultat. Genovesertyperna, klotbasilika av sorten ’Piccolino’ samt en röd sort ’Ararat’ visade en högre andel säljbar vara efter lagring i förpackning i jämförelse med de övriga sorttyper. Rosmarinplantorna visade god vitalitet under höst och vinter, och täckningen med väv hade positiv inverkan på plantorna. Förhållandena under vårmånaderna mars/april gav dock skador på plantorna, som medförde att endast ett fåtal plantor klarade övervintringen. I detta försök verkade alltså det kritiska skedet för övervintring vara omställningen från vinter till vår, för vilken vävtäckningen var otillräcklig för att ge effektivt skydd.

Keywords

basilika; frilandsodling; rosmarin; vinterhärdighet; kvalitet; hållbarhet

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:6
ISBN: 978-91-87117-36-7
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/40496