Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2013

Odling av basilika på friland i Sverige med sikte mot nya basilikaprodukter

Olsson, Marie; Nordmark, Lotta

Abstract

Bladkryddor odlade på friland har en stor utvecklingspotential och kan svara mot det ökande intresset för smak och olika smakupplevelser. Färdigförpackade färska bladkryddor har potential att möta efterfrågan av lättillgängliga produkter som också ökar den kulinariska upplevelsen. Detta projekt har syftat till att undersöka om basilika går att odla på friland med acceptabel skördekvalitet och skördeutbyte i Sverige, samt vilken kvalitet och hållbarhet som kan förväntas. Projekt vill bidra till en kunskapsuppbyggnad för att öka utbudet av produkter från frilandsodlade bladkryddor, och att utveckla rationella och kostnadseffektiva produktionsmetoder för dessa produkter. Produktionstekniska åtgärder för basilika har undersökts; vilka åtgärder som är lämpliga för svenska förhållanden för att erhålla såväl en hög kvalitet som en god hållbarhet. Vidare har projektet utvärderat om efterfrågad kvalitet kan erhållas för dessa produkter vid maskinell och manuell skörd. Valet av förpackning är av stor betydelse för färska trädgårdsprodukter, och så även för förpackade bladkryddor, eftersom det kan ha stor inverkan på hållbarheten hos produkterna. Olika förpackningsfilmer har jämförts med avseende på dess inverkan på hållbarhet och på bibehållande av kvaliteten efter skörd. I projektet har även analyser av fenoliska ämnen utförts, vilka är av intresse för skördeproduktens hållbarhet efter skörd. Fenoliska ämnen är även ämnen som anses ha hälsobefrämjande mervärde. I projektet analyserades nivåerna av fenoler i olika basilikatyper. Då basilika är en bladkrydda med generellt kort hållbarhet efter skörd har i projektet också olika torkmetoder testats med avseende på bevarande av produktens färg. Resultaten visar att skördeutbytet för basilika med en utsädesmängd på 6 kg/ha i ett radodlat odlingssystem var tillfredställande. Det var en fördel med kulturtäckning tidigt för att påskynda uppkomst och tillväxt, men det fanns ingen signifikant skillnad i skördeutbyte av basilika med kulturtäckning i 3 veckor i förhållande till 6 veckor. Skördeutbyte för basilika med en utsädesmängd på 18 kg/ha i ett bäddodlingssystem för maskinell skörd med en planthöjd på 10-16 cm kan vara tillfredställande för packning i tråg men denna planthöjd är för hög för skörd för påsförpackning. Förpackad färsk basilika kan uppnå en hållbarhet i upp till 10 -14 dagar, vid 10oC. Vid förpackning av färsk basilika i tråg med OPP film vid 10oC i 14 dagar är laserperforerad eller operforerad film att rekommendera framför makroperforerad. Genomgående var viktminskningen under lagringen lägst på basilika förpackad i operforerad OPP-film, för både basilika odlad med 3 och 6 veckors kulturtäckning. Vidareförädling av basilika till en torkad produkt gav ett tillfredställande resultat. Det fanns en skillnad i utseende beroende på ursprungsmaterialets färg och färgnyans, samt torkmetod. Genomgående har den mikrotorkade basilikan en djupare färg med mer lyster. De sorttyper som överlag ger en godtagbar torkad produkt med god färgåtergivning oberoende av torkprocess är Genoveser och limebasilika, med undantag för de frystorkade produkterna av dessa sorter.

Keywords

basilika; frilandsodling; bladkryddor; torkning; produkt; skördeutbyte; hållbarhet; maskinell skörd

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:7
ISBN: 978-91-87117-38-1
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet