Skip to main content
Report, 2013

Renhjord i kollaps

Åhman, Birgitta

Abstract

Denna rapport innehåller delresultat från projektet ”Förbättring av djurens nutrition, hälsa och välfärd genom näringsmässigt anpassade skötselåtgärder i renskötseln” som bedrivits i Njaarke sameby och i samebyarna Gran och Svaipa under 2007-2012. Statens jordbruksverk (SJV) har bidragit med medel till projektet och hela projektet finns beskrivet mer i detalj i en slutrapport till SJV (åhman 2012). Föreliggande rapport fokuserar på Njaarke sameby och den pågående kollaps av renhjorden som påvisats där. Resultaten från ursprungsrapporten har här kompletterats med en del ytterligare data. Publicering av data ur renlängd och slaktdatabas på samebynivå har godkänts av samebyn. Författaren vill passa på att rikta ett varmt tack till samebyns medlemmar för att ha fått tillgång till deras renar och för stor hjälp med handräckning i samband med datainsamlingen. Resultaten från projektet visar sjunkande produktion och stora förluster av ren i Njaarke sameby. Det är inte bara kalvar som försvinner, utan även i stor utsträckning vuxna vajor. Detta gäller båda byns vintergrupper, men för den ena vintergruppen är förlusterna så stora att det lett till en pågående kollaps av renhjorden. över hälften av de vuxna vajorna, som fanns med då projektet startade 2007, har försvunnit under projekttiden och det finns inte honkalvar tillräckligt för att ersätta de vuxna vajor som dör. Rapporten visar att renarna är i bra kondition och att man därför borde kunna ha en hög produktion. Det har inte gått att hitta någon annan rimlig förklaring till resultaten än att många renar dödas av rovdjur. Slutsatsen blir att rovdjurstrycket måste reduceras och maximeras i relation till skadan på renhjorden om renskötseln i samebyn ska ha chans att återhämta sig och överleva på sikt. Resultaten i rapporten redovisades och diskuterades på ett möte med representanter för samebyn, SSR, Sametinget och Länsstyrelsen i Jämtlands län den 26 februari 2013. Rapporten har sammanställts på begäran från detta möte. Min förhoppning är att rapporten ska vara ett stöd för beslut gällande rovdjursförvaltningen i området och även utgöra en bas för att följa upp resultaten av genomförd förvaltning.

Keywords

Renskötsel; Rovdjur; Kondition; Produktion

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2013, number: 285
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/40687