Skip to main content
Report, 2011

Odling av rörflen - Sortförsök, odlingsåtgärder och klimatpåverkan

Palmborg, Cecilia; Lindvall, Eva; Gustavsson, Anne-Maj; Xiong, Shaojun

Abstract

Projekt Bioenergigårdar i ett nytt landskap var ett utvecklingsprojekt som drevs av länsstyrelsen Västerbotten 2008-2011. Ett delprojekt, delprojekt FoU, drevs av institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap och enheten för biomassateknologi och kemi på SLU Umeå. Delprojektet har i huvudsak finansierats av Kempestiftelserna, men också av SLU och EU. Forskning kring rörflen som energigröda har bedrivits vid SLU Umeå sedan senare delen av 1980-talet. Det är dock först genom projektet "Ökad produktion av biobränsleråvara - minskat oljeberoende" 2006-2007 och Bioenergigårdar som odling i länet kommit igång i kommersiell skala. Tidigare forskningsinsatser vid SLU och erfarenheter och önskemål från pågående verksamhet med rörflensodling har lett fram till fem aktivitetsområden och huvudinriktningar. Alla delrapporter från undersökningar och experiment har sammanställts till två slutrapporter. Rapport 1 publiceras av institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå: 1. Sortprövning av rörflen- Provning av kommersiella sorter och lovande nummersorter på fler platser än förut. 2. Produktion av åkerbränsle- Hur kan man minska gödslingskostnaderna och varför drabbas produktionen ibland av svackor? 3. Åkerbränsle miljöaspekter- Hur mycket kol lagrar rörflen i rötter och jord och hur påverkar rörflensodling koldioxidavgången från dikad torvmark? Rapport 2 publiceras av enheten för biomassateknologi och kemi, SLU Umeå: 4. Skörd och transportsystem- Vilka skördesystem och transportsystem är effektivast och billigast för att få fram dels lös hackad rörflen, dels balad rörflen som kan lagras? 5. Bränsleförädling och förbränning- Studier av brikettering, tillsatser, bränslemixar och pannor.

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2011, number: 2:2011
Publisher: Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Lindvall, Eva
Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/41623