Skip to main content
Report, 2014

Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå : inventeringen 2011-2012

De Jong, Adriaan

Keywords

Fåglar, Infrastruktur, Revirkartering, Botniabanan, BDACI study

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:22
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Zoology
Environmental Management
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Ecology
Fish and Wildlife Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/41807