Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö : Årsrapport för 2012

Lingman, Anna; Tärnlund, Susanne; Fagerholm, Björn

Abstract

Sammanfattning Pappersmassafabriken Södra Cell Värös påverkan på fisksamhället har övervakats sedan 1983 genom provfisken med bottentrål i det havsområde där avloppsvattnet släpps ut (recipienten). Motsvarande undersökningar har utförts i ett opåverkat referensområde. Fångsten har främst dominerats av unga individer av flera torsk- och plattfiskarter. De vanligaste arterna i fisket är sandskädda och vitling. Den trend vi tidigare sett med ökande fångster under senare år har nu brutits och sett till den senaste tioårsperioden har fångsten av fler arter minskat än ökat. Fjärsing, tungevar, svart smörbult, simkrabba och krabba (krabbtaska) är arter som har ökat i båda områdena. Kolja och slätvar har ökat i recipientområdet, men ingen trend har kunnat urskiljas i referensområdet. Rödspätta och bergtunga däremot, saknar trend i recipienten men har minskat i referensen. Torsk har minskat på båda lokalerna den senaste tioårsperioden. Sedan provfiskets början har artrikedomen i fångsten ökat i både recipient- och referensområdet. Utifrån undersökningarna kunde ingen tydlig negativ effekt på fisk urskiljas från Södra Cell Värös utsläpp. Uppvandringen av ålyngel i Viskan har dokumenterats med hjälp av fällor i åmynningen sedan 1971. En stark nedgång i uppvandringen har skett sedan mitten av sjuttiotalet och totalfångsten under säsongen 2012 var den tredje lägsta som registrerats. Nedgången i Viskan har följt de trender som setts på andra platser i Europa och den bedöms inte ha något tydligt samband med verksamheten vid Södra Cell Värö. För att undersöka bottenförhållandena på och i anslutning till utsläppstuben har området filmats varje höst med en fjärrstyrd undervattensfarkost, en så kallad sjöuggla. Havsbotten i anslutning till tuben visade inte några tecken på syrebrist vid årets filmning.

Keywords

Kattegat, Coastal fish, Recipient control, Pulp mill, Time series

Published in

Aqua reports
2013, number: 2013:2ISBN: 978-91-576-9128-6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet