Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk : årsrapport för 2012

Fagerholm, Björn; Hällbom, Malin; Sundqvist, Frida; Andersson, Jan

Abstract

Sammanfattning Kylvattenanvändningen vid Ringhals kärnkraftverk påverkar fisk- och skaldjurssamhället i olika steg. I det första steget genom utslagning av ägg, larver och större fisk som följer med det inkommande vattnet in i kraftverket och i ett andra steg genom att fiskens och skaldjurens miljö påverkas av det utkommande uppvärmda vattnet. Förekomsten av uppvärmt kylvatten vid utsläppet kan även bidra till att främmande invasiva arter etablerar sig i kustområdet. Under 2012 producerade Ringhals reaktorer 1, 3 och 4 el under större delen av året, med avbrott för årliga revisioner och vissa kortare driftsstopp. Ringhals reaktor 2 kom i drift i april efter avstängning och grundligt saneringsarbete på grund av en brand i reaktor 2 i april 2011. I kylvattenintaget utförs provtagning av fiskägg och fisklarver med Bongohåv, som underlag för framtida beräkningar av dödlighet i kylvattenvägarna. Förekomsten av rötsimpelarver (Myoxocephalus scorpius) har minskat sedan provtagningen startade, 2012 fångades dock fler rötsimpelarver än tidigare under provtagningsserien. Förekomsten av tejstefisklarver (Pholis gunnellus) har minskat genom åren. Håvning i intaget efter juvenil fisk är till stor del fokuserad på glasål. Glasålen har minskat kraftigt från provtagningens början, även om fler glasålar fångades 2012 än föregående år. Minskningen av glasål beror på en tillbakagång i hela regionen och förlusten i intaget har inte lett till en lokal påverkan. Effekter av uppvärmt vatten undersöks genom provfisken i två områden som påverkas av kylvattnet och i ett opåverkat referensområde. Dessa områden jämförs med varandra för att finna skillnader mellan ett påverkat och ett opåverkat område. Under april månad har diversiteten i fisksamhället minskat i det påverkade området, men inte i referensområdet. Detta är sannolikt en följd av varmvattensutsläppet. Under en lång följd av år har ryssjefisken påvisat en koncentration av varmvattengynnade Aqua reports 2013:3 fiskarter till kylvattenpåverkat område. De arter som påverkats tydligast är ål (Anguilla anguilla) och strandkrabba (Carcinus maenas), som uppvisar förhållandevis stabila eller ökande fångster i området. Skärsnultra (Symphodus melops), som också tillhör de varmvattengynnade arterna, ökar i det kylvattenpåverkade området. Strandkrabba uppvisade ökande trender i både det kylvattenpåverkade området och referensområdet, däremot ses en vikande trend hos äkta tunga (Solea solea) i det påverkade området. Arter som gynnas av lägre vattentemperaturer fångas oftast i mindre antal i påverkat område. Mest tydligt var detta för torsk (Gadus morhua), rötsimpa (Myoxocephalus scorpius) och tånglake (Zoarches viviparus). Av de arter som gynnas av kallare vatten visade flera vikande trender i båda områdena. Enbart skrubbskädda (Platichthys flesus) visade en ökande trend i referensområdet. För att påvisa förekomst av främmande arter genomförs dykkartering i fem områden utanför kraftverkets kylvattenutsläpp. Inga för regionen nya arter noterades under 2012, men däremot noterades fem främmande arter som redan etablerat sig på västkusten. En av dessa var japanskt jätteostron (Crassostrea gigas). Övriga främmande arter var alger, två rödalger, rödsvansing (Dasya baillouviana) och japantofs (Bonnemaisonia hamifera), en brunalg, sargassosnärja (Sargassum muticum) samt en grönalg, gaffelgrenad svamptång (Codium fragile).

Keywords

Kattegat, Coastal fish, Alien species, Recipient control, Nuclear power

Published in

Aqua reports
2013, number: 2013:3ISBN: 978-91-576-9130-9
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet