Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Rörflen som foder till dikor under lågdräktighet

Arnesson, Annika; Salevid, Pernilla

Abstract

Rörflen är en flerårig gröda som passar bra att odla på organogena jordar. Ur klimatsynpunkt är det en stor fördel med långliggande vallar eftersom det minskar metan- och lustgasutsläpp. Ett av de större problemen inom dikalvsproduktionen är att inte överutfodra dikorna under dräktigheten. Syftet med detta pilotprojekt var att undersöka om rörflen med sitt höga fiberinnehåll och låga energivärde samt relativt låga proteininnehåll skulle möjliggöra att korna kunde få äta sig mätta men ändå inte gå upp i hull.

I denna fältstudie som genomfördes på en dikogård utanför Falköping jämfördes två grupper av kor, där den ena gruppen utfodrades med rörflenshö och den andra gruppen utfodrades med gårdens ordinarie vall- och helsädesensilage. Studien pågick åtta veckor under kornas lågdräktighet. Korna vägdes och hullbedömdes före försöksstart och efter försökets avslut. Lantbrukaren vägde allt foder och tog prov för torrsubstans och näringsinnehåll. Kalvarna vägdes vid födsel och avvänjning.

Korna som fick rörflenshö åt i genomsnitt 8 kg ts medan kontrollgruppen åt 12 kg ts ensilage. Viktuppgången var 26 kg i rörflengruppen och 55 kg i kontrollgruppen. Rörflengruppen minskade i hull medan kontrollgruppen ökade i hull. Det visade sig att variationen i vikt och hullförändringar var större i rörflensgruppen än i kontrollgruppen.

Resultaten visade att rörflen går att använda som ett foder som kan reglera överutfodringen av dikor när detta är ett problem. Studien visar vikten av rätt utfodring under lågdräktigheten och vikten av att hänsyn tas till kons hull, ålder och ras. Ytterligare undersökningar behöver utföras under kontrollerade former för att kunna rekommendera rörflen som enda foder under lågdräktighet då flera frågetecken framkommit under denna fältstudie såsom fodrets smaklighet och smältbarhet, lång idisslingstid och hård träck, innehåll och tillgänglighet av mineraler samt eventuell påverkan på kalvarnas tillväxt.

Published in


Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU