Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2013Peer reviewed

Förlängt arbetsliv?

Nilsson, Kerstin

Abstract

Antalet äldre i befolkningen ökar i förhållande till andra åldersgrupper. Detta beskrivs medföra en ekonomisk utmaning för samhället och fler behöver arbeta till en högre ålder i framtiden. Antalet äldre i arbetslivet kommer därför att öka. Denna presentation utgår ifrån en nyligen framlagd avhandling vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet med avhandlingen var att bidra till ökad kunskap om äldre medarbetares arbetssituation i förhållande till deras pensions planering och pensionsbeslut i Sverige. Avhandlingen bygger på fyra studier. Sammanfattningsvis visade resultaten att följande tre förutsättningar behöver vara tillfredsställande om samhället vill att fler äldre individer ska arbeta i ett förlängt arbetsliv: i) grundläggande förutsättningar för arbete, dvs. hälsa, ekonomiska incitament, familj och samhällets attityder till ett förlängt arbete; ii) hårdvara i arbetssituationen, dvs. den fysiska och psykiska arbetsmiljön, arbetstakt och arbetstid, kompetens och kunskaper; och iii) mjukvara i arbetssituationen, dvs. attityden från chefer och organisation, motivation och arbetstillfredsställelse. Det framkom att god psykisk och fysisk arbetsmiljö, måttligt arbetstempo och lämpliga arbetstider, samt rätt kompetens och möjlighet till kompetensutveckling, var associerat med om äldre arbetstagare ansåg sig kunna arbeta i ett förlängt arbetsliv. Attityd till äldre i organisationen, motivations faktorer samt arbetstillfredsställelse, var associerat med om de äldre ansåg sig vilja arbeta i ett förlängt arbetsliv. Hälsa, ekonomiska incitament, familj, fritidsysselsättningar och attityd till pension i samhället var associerat med om äldre ansåg sig både kunna arbeta och att vilja arbeta i ett förlängt arbetsliv. Vidare så visade resultaten att hälsa inte var ett generellt hinder för ett förlängt arbetsliv om den äldre arbetstagaren upplevde sitt arbete tillfredsställande och om de fick tillräckligt med tid och möjlighet att återhämta sig i och emellan arbetspassen. Resultaten visade även att det slutliga pensionsbeslutet framföra allt innehöll fyra överväganden: i) möjlighet att balansera och anpassa det funktionella åldrandet och hälsan till arbetssituationen; ii) den ekonomiska situationen; iii) möjlighet till social inkludering i ett positivt sammanhang; iv) möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Om dessa fyra teman för övervägandet ansågs vara bäst i eller utanför arbetslivet var avgörande för beslutet att arbeta till en högre ålder eller att gå i ålderspension tidigt. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3346485&fileOId=3346493

Published in

Title: Abstracts. Arbetslivets föränderlighet: individ- organisations- och metodperspektiv
Publisher: FALF (Forum för arbetslivsforskning) http://falf.se/

Conference

Arbetslivets föränderlighet: Individ-, organisations- och metodperspektiv

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Occupational Health and Safety
  Work Sciences
  Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/41942