Skip to main content
Report, 2012

Älgskadornas inverkan på volymproduktionen i landets skogar

Kempe, Göran

Abstract

I takt med att en allt större areal tallskogar har skadats av älg har frågor runt hur detta påverkar volymproduktionen blivit allt mer aktuella. På uppdrag av Skogsstyrelsen gjordes en analys av hur volymproduktionen på Riksskogstaxeringens älgskadeinventerade permanenta provytor påverkats av älgskadornas omfattning. Genom framskrivning av ytornas tillstånd med Heureka i 60 år kunde även älgskadornas inverkan på volymproduktionen i den äldre skogen skattas. Med framtagna funktionssamband för yngre och äldre skog tillämpade på Riksskogstaxeringens provytor med tall perioden 2006-2010, kunde den årliga förlusten i volymproduktion vid olika nivåer på älgskadorna under beståndens ungskogsfas uppskattas. Beräkningarna påvisar en minskad volymproduktion på grund av älgskador i landets skogar på i storleksordningen 1 milj. m 3 sk/år på lång sikt. Den beräknade produktionsminskningen bygger på antagande om att all tallskog – även dagens medelålders och äldre tallskogar – har drabbats av älgskador under ungskogsfasen motsvarande älgskadenivån i tallungskogarna under senare decennier. Det ska poängteras att den här uppskattade förlusten i volymproduktion orsakad av älgskadorna är den som tillkommer utöver dålig föryngring och andra tillväxtnedsättande skador som exempelvis snöbrott och snöskytte. Förlusten på grund av älgskadorna gäller även förutsatt att skogsskötselåtgärder som normalt görs för att minimera effekterna av skador i ungskog har gjorts. Genom exempelvis trädslagsval och val av oskadade stammar vid röjning kan skadeeffekterna minskas och i extremfall kan även omplantering av totalskadade bestånd ha skett.

Keywords

Älgskador; Riksskogstaxeringen; Landets skogar

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2012, number: 381
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Kempe, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Forest

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/42045