Skip to main content
Report, 2013

Kartanalys för Sydsveriges agrara landskap

Brånhult, Anna; Nord, Jenny; Persson, Erik; Emanuelsson, Urban

Abstract

”Genetisk variation som kulturarv i Sydsveriges agrara landskap” (GRAAL) är ett projekt som nyligen initierats och bedrivs i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och Nordiskt Genresurscenter (NordGen). Projektets syfte är att studera den genetiska mångfalden och föreslå bevarandeåtgärder kring det genetiska kulturarvet i träd och buskar i dagens landskap. Projektet avser således att identifiera och åldersbestämma samt att bedöma den genetiska variationen hos stubbskottsträd i det skånska kulturlandskapet. Projektet avser också att som ett led i detta arbete ta fram ett tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt arbetssätt där moderna genetiska analyser samspelar med nya arkeologiska och historiska metoder och landskapsanalys. Denna rapport presenterar en historisk kartstudie som går ut på att identifiera områden där gamla flerstammiga träd med sockel kan påträffas.

Keywords

Genetiskt kulturarv; Skånska rekognosceringskartan; Skottskog; Löväng

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:14
ISBN: 978-91-87117-45-9
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap