Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2012

Beteslandskapet på Göholm - en resurs för mångbruk och hållbar utveckling

Sarlöv-Herlin, Ingrid; Herlin, Anders Henrik; Deak Sjöman, Johanna; Nord, Jenny

Abstract

Denna rapport belyser ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, hur ett helhetstänkande kring skötsel av beteslandskapet och användning av bete och betesdjur kan bidra till hållbar utveckling som beaktar landskapets många värden. Det behandlar landskapet på Göhalvön i Blekinge, ett område med stora natur-, kultur- och rekreations tillgångar. Arbetet tar sig an landskapet i överensstämmelse med den helhetssyn som formuleras i den europeiska landskapskonventionen, som Sverige anslöt sig till under 2011. Huvudsyftet är att belysa hur landskapsvård med betesdjur kan bedrivas ifrån ett mångbruksperspektiv som beaktar miljö, animalieproduktion, sociala, och kulturella/historiska värden. Specifika frågor handlar om hur det speciella landskapet på Göholms egendom kan utvecklas på ett positivt sätt; Hur kan kunskaper om historisk markanvändning lyftas fram för att ge vägledning till områdets framtid? Hur kan de betesanvisningar som finns i Länsstyrelsens skötselplan gällande betet, utvecklas med hänsyn till en mer fördjupad kunskap om betessystem? Hur kan landskaps- och naturvårdbete bedrivas med hänsyn till djurens välbefinnande och en lönsamhet för bonden? Hur kan betet komma till fördel för rekreation för närboende och besökare? Hur kan en god cirkel utvecklas som bygger på samband mellan lokal produktion och natur- och landskapsvård? Rapporten arbetar i linje med den befintliga "Skötselplan för naturreservatet Gö" (Länsstyrelsen i Blekinge, 2009), men lyfter framför allt fram bete som skötselmetod. Arbetet bygger framförallt på litteraturstudier, observationer och fotografering i fält samt intervjuer med lantbrukare och de lokalt boende. Ett närliggande forsknings projekt som innebär undersökning av GPS som tillsynsmöjlighet har kunnat kopplats till projektet. Erfarenheter från England har bidragit med värdefull förståelse för mångbruks och bevarande bete, vilket redovisas i ett särskilt kapitel. En historisk landskapskaraktärsbedömning enligt den s.k. HCL metoden har utförts för att visa hur ett historiskt fokus kan ge en historisk grund att bygga på för att forma det framtida landskapet. Kapitlet om bete och beteseffekter behandlar och ger råd kring hur beteslandskapet och djurhållningen kan utvecklas på ett optimalt sätt för att gynna betesproduktion, biologisk mångfald, och djurvälfärd. "Människor och användning" tar upp rekreationsvärden, närboendes användning och potentiell utveckling av området med hänsyn till besökare. Erfarenheter från England har bidragit med värdefull förståelse för mångbruks och bevarande bete, vilket redovisas i ett särskilt kapitel Slutligen diskuterar rapporten Göholmlandskapets framtid med utgångspunkt från en omvärldsspaning och funderingar kring framtida drivkrafter. Övergripande förslag presenteras för att aktivt hålla landskapet levande, som en del av ett Biosfärsområde och med hänsyn till de många drivkrafter som formar våra landskap.

Published in


Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU