Skip to main content
Factsheet, 2012

Nedbrytningsstudie av bekämpningsmedel i näringslösning

Alsanius, Beatrix; Bergstrand, Karl-Johan; Nordmark, Per

Abstract

I vattendrag i växthustäta områden har bekämpningsmedelsrester kunnat spåras. En trolig väg är att bekämpningsmedelsrester tar sig ur växthuset via dräneringslösningen. För slutna odlingssystem skulle det kunna innebära att bekämpningsmedel som rinner ner i odlingssubstratet, öppna uppsamlingskanaler av dräneringsvatten eller direkt in i näringslösningen inte – som förutsatt – bryts ner, utan förekommer i näringslösningen efter karenstidens slut. Bekämpningsmedel i en recirkulerande näringslösning kan endast försvinna genom kemisk eller biologisk nedbrytning. Vi testade i en inledande studie • om bekämpningsmedelsrester finns efter karenstidens slut och • hur snabbt de eventuellt kan brytas ner. Teldor WG 50 används mot gråmögel i tomatodling. Vi använde Teldor WG50 som modellsubstans (aktiv substans: fenhexamid) i en hundradelskoncentration av en vanlig sprutlösning. Undersökningen pågick under 21 dagar, dvs sju gånger längre än preparatets karenstid. Prover togs vid 6 tillfällen, nämligen 0, 1, 2, 4, 8 eller 21 dagar efter tillsats av substansen. Utöver detta följde vi halten av organiska ämnen, ledningstal och pH samt förekomsten av bakterier och svampar (levande celltal) i medier utan och med Teldor samt dynamiken av mikrobiella samhällen under inkubationen. Vi undersökte också om det fanns bakterier och svampar som kan växa till med Teldor som enda energikälla. Vi konstaterade att • halten fenhexamid inte förändrades under observationsperioden; • halten löst organiskt kol inte förändrades under observationsperioden; • ledningstalet och pH ökade något under observationsperioden; • levande celltal (CFU/ml) av bakterier och svampar varierade inte nämnvärt under observationsperioden; • levande celltal av fluorescerande pseudomonader ökade något under observationsperioden; • levande celltal av svampar påverkades signifikant då de odlades i medium med fenhexamid; • organismer från dräneringslösningen överlevde väl under de näringsfattiga betingelserna på vattenagar med tillsats av Teldor; • sammansättningen av mikrobiella samhällen i dräneringslösningen förändrades över tid i närvaro av Teldor. Vi drar slutsatsen att fenhexamid inte bryts ner i näringslösning under den tre dagar långa karenstiden, att rester av Teldor kan kvarstå under en lång tid i näringslösning och att mikroorganismer i dräneringslösningen inte bidrog till nedbrytningen av det tillsatta bekämpningsmedlet.

Keywords

bekämpningsmedelsrester; fenhexamid; hydroponiska odlingssystem; grönsaker; slutna system; Teldor WG 50; växthus

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 16
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Nordmark, Per
Sydgrönt

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/42348