Skip to main content
Other publication, 2012

Ogräsbekämpning vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling - Resultat från verksamhetsåret 2012

Hansson, David; Svensson, Sven-Erik; Ögren, Elisabeth

Abstract

Under 2012 har vi vidareutvecklat olika ogräsbekämpningsstrategier för fröogräs med mål att minska handrensningsbehovet i ekologisk morots- och lökodling som etableras tidig på säsongen. Ett sätt att bekämpa fröogräs tidigt på våren är att de lockas till att gro genom en kombination av täckning med fiberduk (som ger en högre jordtemperatur), ogräsinducerande jordbearbetningar (falska såbäddar) och fördröjd sådd i kombination med en avslutande flamning strax före/vid grödans uppkomst. För att lyckas med detta är det viktigt att den fördröjda sådden blir tillräckligt lång (se Figur 1). Är den för kort kommer ogräset upp ur jorden senare än grödan. Det innebär att ogräset måste bekämpas i den växande grödan, vilket är mycket kostsamt. Tidigt på säsongen (beroende på jordtemperaturen) bör den fördröjda sådden troligen vara minst 14 dagar för att ogräsbekämpningseffekten skall bli tillräckligt stor i denna strategi. I ett försök med tidigt sådd morot visade det sig att efter en såbäddsberedning (falsk såbädd) så behövdes det med fiberduk minst 9 dagar fördröjd sådd för att reducera antalet ogräs till en lägre nivå, jämfört med när jorden legat obearbetad i 29 dagar utan fiberduk. Fördröjd sådd i 8 dagar med fiberduk reducerade antalet ogräs med 41 % jämfört med fördröjd sådd utan fiberduk. I ett annat försök med såbäddsberedning (falsk såbädd) med fiberduk och fördröjd sådd gav 2 falska såbäddar i kombination med 2 dagars fördröjd sådd inte bättre ogräsbekämpningseffekt än 27 dagar fördröjd sådd utan falska såbäddar. En längre fördröjd sådd i kombination med falsk såbädd hade troligen gett ett betydligt bättre resultat. Har man ont om tid på våren så är det bättre att utföra endast 1 ytlig ljusinducerande harvning (falsk såbädd) så att man får tillräckligt lång tid till den fördröjda sådd för att uppnå tillräckligt hög temperatursumma före flamningen. Under året undersöktes möjligheten att bekämpa ogräset genom selektiva harvningar i raden strax efter morotens uppkomst. Normalt sett utförs inga selektiva harvningar i morotsraden. Det anses att morötterna är alltför känsliga för att klara av denna mekaniska bekämpning. Försöken med selektiv ogräsharvning i raden utfördes med tre smala "harvaggregat" per bädd, d.v.s. ett aggregat per morotsrad. Varje "harv" var utrustad med tunna bladstålborstar. Resultatet från försöken varierade och gav ingen tydlig förbättrad ogräseffekt efter harvningen. Däremot har årets försök indikerat att metoden bör ha en utvecklingspotential. Den selektiva ogräsharvningen i raden på en grovmo-jord gav ingen skillnad i morotsskörd. Det var heller inte möjligt att se att harvningen påverkade antalet oformliga morötter. Den selektiva harvningen på en sandjord reducerade antalet ogräs med ca 19 %. Antal morötter var lägre vid två harvintensiteter jämfört med den ej harvade kontrollen. Marktäckning används för att hindra ogräs från att växa i olika grödor, även för att förhindra jordflykt på lätta sandjordar, minska behovet av bevattning och tillföra växtnäring. Vid marktäckning i tidigt etablerade grödor, t.ex. lök som planteras eller sätts, finns det normalt inte tillgång till färskt marktäckningsmaterial. Ett alternativ kan då vara ensilage. Resultat från årets försök visar att det inte är tillräckligt att sprida 4 cm ensilage under en säsong för att förhindra ogräset från att växa. Vid torra förhållanden med mycket liten ogräsförekomst är det troligen bättre ur ogräsbekämpningssynpunkt att vänta med att sprida ensilage till dess att ogräset börjar växa. Tillförseln av ensilage bör troligtvis ske efter en radhackning med skrappinnar inne i raden. I början av juli (80 dagar efter planteringen) gav det ensilage som spreds ut, i ett 2 cm tjockt lager ca 1 månad efter planteringen, en marktäckningsgrad på ca 9 % för ogräsen (ca 50 dagars täckning). Samtidigt var ogräsets marktäckningsgrad ca 2 %, där 2 cm enslige spreds ut 2 månader efter planteringen (ca 20 dagars täckning). En förklaring till detta resultat är troligen att det tunna lager som spreds ut tidigt minskade avdunstningen av det vatten som fanns i jorden, vilket kan ha gynnat ogräsens tillväxt, samtidigt som ensilaget inte var tillräckligt tjockt för att hindra ogräset från att växa igenom marktäckningen. Vid den senare spridningen av ensilaget torkade jorden ut så mycket att ogräsens tillväxt inte gynnades.

Published in


Publisher: SLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap