Skip to main content
Factsheet, 2013

Prognosmodell för behovsanpassad bekämpning av Alternaria

Gunnarsson, Anita; Hedlund, Kajsa; Olsson, Maria; Persson, Mårten; Ekelöf, Joakim

Abstract

Alternariasvampens betydelse som skadegörare i potatis har ökat i takt med att dithiocarbamatpreparaten (Mancozeb/Maneb) fasats ut som bladmögelpreparat. Odlarna efterfrågar verktyg för att årsmånsanpassa alternariabekämpningen och i projektet provades en prognosmodell. Både de odlare och rådgivare som provade var i princip positiva till modellen men man ifrågasatte om den inte rekommenderar för mycket bekämpning. Några viktiga frågor identifierades varav vissa i efterhand besvarats av modellutvecklarna. Trots det kvarstår ett visst behov av uppföljda experiment.

Keywords

prognosmodeller ; alternaria; potatisodling; bladmögel; praktiska försök

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:9
Publisher: Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Gunnarsson, Anita
Hedlund, Kajsa
Olsson, Maria
Persson, Mårten
Ekelöf, Joakim
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general

UKÄ Subject classification

Plant Biotechnology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43086