Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Fiskförluster i svenska kärnkraftverk : en sammanställning av kunskapsläget

Bryhn, Andreas

Abstract

De tre aktiva kärnkraftverken i Sverige är Forsmarks kärnkraftverk (Uppsala län),Oskarshamns kärnkraftverk (Kalmar län) och Ringhals kärnkraftverk (Hallands län).Kärnkraftsverkens reaktorer kyls sammantaget av maximalt 415 m3 kylvatten per sekund. Detta kylvatten tas från och återförs till närliggande kustekosystem. Ikärnkraftverkens silstationer, som rensar kylvattnet från oönskat material, fastnar betydande mängder fisk. Fiskförluster till följd av kärnkraftverkens kylning ochförlusternas påverkan på omgivande fiskbestånd har studerats kontinuerligt under de senaste årtiondena. Årliga rapporter om fiskbeståndens tillstånd publiceras för varje kärnkraftverk. Därtill har ytterligare uppdragsstudier gjorts. I denna rapport hartidigare kunskap om kraftverkens fiskförlusters påverkan på bestånden sammanställts och vissa nya analyser har utförts. Sammanställningen visar att:

- Barsebäcksverkets nedläggning år 2005 har inte förändrat den långsiktigt ökande trenden för fångst per ansträngning i närliggande vatten.

- Trender och trendförändringar hos fiskbestånd som helhet har inte i något fall kunnat härledas till förluster uppkomna i kärnkraftverkens silstationer, ävenom någon påverkan inte heller kan uteslutas.

- Uppskattningsvis mellan 32 och 310 ton vuxen fisk fastnar årligen i desvenska kärnkraftverkens silstationer.

- Denna fiskbiomassa är betydligt mindre än den förlust som orsakas avstorskarv, gråsäl, fritidsfiske eller kommersiellt fiske.

- Betydligt fler fiskägg, fisklarver och yngel än vuxen fisk påverkas avkylvattenintagen. Detta påverkar i sin tur rekryteringen till det vuxnabeståndet. Skadans storlek kan svårligen beräknas i absoluta tal utan ytterstosäkra antaganden. De beräkningar som hittills gjorts visar dock att förlustenär liten i förhållande till storleken hos berörda bestånd.

- I Ringhals kärnkraftverk finns en uppsamlingsbassäng inomhus samt enrörledning anslutna till silstationerna. Ål har visats ha särskilt högöverlevnadsgrad (86%) bland fiskarterna i Ringhalsverkets silstationer. Ommotsvarande konstruktion byggdes i Forsmark skulle fler än 1 000 ålarårligen kunna överleva en återpassage till Bottenhavet. Antalet ålar somskulle kunna överleva i Oskarshamnsverkets silstation har inte kunnatberäknas i denna rapport.

- Effekter på beståndsnivå är mest sannolika för lokala bestånd med litengeografisk utbredning i ett kraftverks omedelbara närhet.

- Förslag på sådana fiskpopulationer att studera närmare är rötsimpan samttorskens subpopulationer, båda i Ringhals kärnkraftverks närhet

Published in

Aqua reports
2012, number: 2012:10
ISBN: 978-91-576-9092-0
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Coastal and sea areas

  UKÄ Subject classification

  Environmental Management
  Environmental Sciences
  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/43111