Skip to main content
Report chapter, 2012

Fiskfångster och utsättningar av fisk

Bergek, Sara; Ragnarsson Stabo, Henrik; Sandström, Alfred; Wickström, Håkan; Dekker, Willem; Dahlberg, Jennie; Boström, Göran

Abstract

Totalfångsten i yrkesfisket i Vänern ökade under 2011 med drygt 8 procent jämfört med 2010. Den viktigaste arten för yrkesfisket gösen, stod för cirka 32 procent av totala fångstens värde. Fångsten av siklöja och signalkräfta ökade medan fångsten av abborre, gädda, gös, öring, sik och ål minskade. De registrerade fritidsfiskarna fångade under 2011 totalt 70 ton, en minskning med 14 ton jämfört med 2010. Något fler lax- och öringsmolt sattes ut jämfört med föregående år. Även utsättningen av ål ökade, hela 605 000 stycken försträckta alternativt karantäniserade ålyngel sattes ut under 2011.

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2012, number: 73, pages: 68-73
Book title: Vänern: årsskrift 2012
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Ragnarsson Stabo, Henrik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Dahlberg, Jennie (Strömquist, Jennie)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Boström, Göran
County Administrative Board of Värmland

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43374