Skip to main content
Factsheet, 2012

Jordmotstånd i två odlingssystem med olika kvävenivåer

Andersson, Allan;

Abstract

Jordmotståndet mättes med penetrometer hösten 2011 i odlingssystemförsöket på Lönnstorp, SLU Alnarp. I odlingssystemförsöket ingår ett konventionellt jordbearbetningssystem som plöjs och ett integrerat system med minimerad jordbearbetning. Ned till 60 centimeters djup visade mätningarna i det integrerade systemet med minimerad jordbearbetning högre jordmotstånd än i det konventionella odlingssystemet. I det konventionella systemet med plöjning gav kvävegödsling lägre jordmotstånd i matjorden än ogödslat.

Keywords

jordpackning; minimerad jordbearbetning

Published in

LTJ-fakultetens faktablad

2012, number: 2012:31
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Allan
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43393