Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2012Open access

Jordmotstånd i två odlingssystem med olika kvävenivåer

Andersson, Allan

Abstract

Jordmotståndet mättes med penetrometer hösten 2011 i odlingssystemförsöket på Lönnstorp, SLU Alnarp. I odlingssystemförsöket ingår ett konventionellt jordbearbetningssystem som plöjs och ett integrerat system med minimerad jordbearbetning. Ned till 60 centimeters djup visade mätningarna i det integrerade systemet med minimerad jordbearbetning högre jordmotstånd än i det konventionella odlingssystemet. I det konventionella systemet med plöjning gav kvävegödsling lägre jordmotstånd i matjorden än ogödslat.

Keywords

jordpackning; minimerad jordbearbetning

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:31
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Soil Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/43393