Skip to main content
Report, 2012

Analys av kiselalger LKAB, Kiruna 2011

Kahlert, Maria

Abstract

Sammanfattningsvis så visar kiselalgsfloran i de undersökta vattendragen inte på någon störning. Både referenser skiljer sig ej mycket från lokalerna nedströms. Den ganska rika diversiteten, det medelstora taxaantalet, det låga andelen deformerade skal och den höga statusklassningen tyder alla på att kiselalgsfloran i de undersökta vattendragen mår bra. Det verkar inte heller finnas en övergödning- eller försurningsproblem och lokalerna är inte kalkade. Det nya utloppet från sjön öppnades den 11 juli 2011 och proverna togs den 25 augusti, vilket innebär att lokalerna exponerats under ca 1,5 månad. Vattenkemidata visar dock att inga förändringar i t.ex. metallhalten hade skett under denna tid, vilket gör det osannolikt att kiselalgerna exponerades för någon toxiskt påverkan. Undersökningen kan därför anses vara ett underlag vid bedömningen av kommande undersökningar.

Keywords

kiselalger, miljöövervakning, metaller, gruvnäring

Published in

Department of Aquatic Sciences and Assessment: Report ()
2012, number: 2012:3
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment
Lakes and watercourses
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Botany
Mineral and Mine Engineering
Environmental Management
Environmental Sciences
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43459