Skip to main content
Report, 2012

Kiselalger i Västernorrlands vattendrag 2009-2011

Kahlert, Maria

Abstract

Sammanfattningsvis så visar kiselalgsfloran i de undersökta vattendragen i Västernorrlands län att närsaltshalterna i dessa vatten var låga 2009-2011 och att de ekologiska statusklasserna överlag var höga. Inga förändringar i dessa avseenden fanns mellan åren. Angående surhet så visar kiselalgsanalysen att Viksbäcken uppströms Kälstjärnen hade mycket surt vatten alla år och att den troligtvis var antropogen försurat. Viksbäcken nedströms Kälstjärnen däremot verkade vara mera skyddad för surstötar, eventuellt genom en annorlunda miljö. Taxonsammansättningen och ACID-värdena för Viksbäcken nedströms Kälstjärnen var mera lika resultaten från Viksbäcken 2006 än de från lokalen uppströms Kälstjärnen åren 2009-2011. Däremot fanns det många missbildade skal på lokalen nedströms Kälstjärnen, som tyder på att någon form av påverkan funnits även här. Malmån klassades också som sur enligt ACID-resultaten och i synnerhet utifrån taxasamman-sättningen som var typisk för surt vatten med risk för ytterligare försurning. Kiselalgsfloran i Kläppsjöbäcken och Kniptjärnsbäcken var annorlunda med tendens till mera surhetsälskade taxa 2010/2011 än 2009, vilket troligtvis hänger ihop med att provtagningssubstratet ändrades från sten till växter. Möjligtvis är floran på växterna mera utsatt för surstötar än på stenarna som antingen var täckta av detritus eller av mossa som kanske bildade ett skyddande täcke. De vanligaste kiselalgstaxorna sett till antal räknade skal var Achnanthidium minutissimum grupp II (medelbredd 2,2-2,8μm), Fragilaria gracilis Østrup och Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing. Alla tre hörde också, tillsammans med Gomphonema exilissimum (Grun.) Lange-Bertalot & Reichardt och Brachysira neoexilis Lange-Bertalot till de kiselalgstaxa som förekom i de flesta prover. Alla indikerar näringsfattiga vatten; B. neoexilis och T. flocculosa även sura förhållanden. De hör också till den grupp taxa som är vanliga i hela Sverige.

Keywords

kiselalger, miljöövervakning

Published in

Department of Aquatic Sciences and Assessment: Report ()
2012, number: 2012:23
Publisher: Institutionen vatten och miljö, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Use of FOMA data
Biodiversity
Acidification
Agricultural landscape
Eutrophication
Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Environmental Management
Environmental Sciences
Botany
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43483