Skip to main content
Report, 2012

Vässa växtskyddet för framtidens klimat – hur vi förebygger och hanterar ökade problem i ett förändrat klimat

Andersson, Lars; Karlsson, Laila; Milberg, Per Dept Biol IFM; Pye, Alexandra

Abstract

Sammanfattning Denna rapport till Jordbruksverket presenterar ett förslag till rapportsystem för fynd och uppföljning av växtarter som är möjliga framtida ogräs eller expanderande ogräs i Sverige. Rapporten omfattar en genomgång av internationella erfarenheter, samt ett förslag till inrapporteringssystem, inklusive metod, artlista, tänkbara hjälpmedel för artbestämning samt kostnadsuppskattning. Med ett förändrat klimat ökar sannolikheten för etablering av nya arter och spridning av redan etablerade arter, och därmed sannolikheten för nya och expanderande ogräs. Ett rapportsystem behövs för att i tid upptäcka och kontrollera arter som tidigare inte har varit etablerade, inte har utgjort problem eller endast har varit problem lokalt. Detta rapportsystem konkurrerar inte med en eventuell fortlöpande inventering av ogräsfloran i åkrar, eftersom den senare syftar till att kvantifiera förändring i hos vanliga arter men inte tidigt detektera nya ogräs eftersom dessa då är mycket sällsynta. Vi har identifierat ett 50-tal arter vars förekomster vi anser vara speciellt viktiga att fånga upp i ett rapporteringssystem. Listan är tänkt att revideras årligen. Vi föreslår ett rapportsystem som baseras på frivillig inrapportering från lantbrukare, rådgivare och andra intresserade, till exempel amatörbotaniker. Lantbrukare bör uppmuntras, av rådgivare och via Jordbruksverkets webbplats, att artbestämma och rapportera ovanliga växtarter på sina åkrar. Korrekt artbestämning är nödvändig för hög rapportkvalitet. För detta ändamål föreslår vi att en illustrerad beskrivning av de listade arterna tas fram. Dessutom bör en hänvisning göras till befintliga bestämningsnycklarna på nätet: Ogräsrådgivaren och Digiflora (den senare länkad till Virtuella floran). Samtliga dessa hjälpmedel behöver dock kompletteras för att möjliggöra korrekt bestämning av de aktuella arterna. För att möjliggöra effektiv och ändamålsenlig rapportering av förekomster bör Jordbruksverket upprätta ett avtal med Artportalen, till vilken spontan frivilligrapportering redan görs. Rapporter lämnas därefter på ett formulär som inkluderar mer agrarspecifika punkter än vad Artportalens vanliga formulär gör. Formuläret är tänkt att vara lätt tillgängligt oavsett om rapportören går in via Jordbruksverkets webbplats, Artportalen eller Ogräsrådgivaren. Sammanställningar av rapporterna ska ske årligen, och inkludera arternas rapportfrekvens, geografiska utbredning och förekomstmiljö (exempelvis åkermark eller ruderatmark, och i det förra fallet information om eventuell gröda). Efter det första året ska även förändringar över tid inkluderas. Utöver de rapporter som kommer via det föreslagna rapportformuläret kan Artportalens alla rapporter om de aktuella arterna nyttjas för att få generell information om utbredningen. Utöver rapporter av fynd av arter är det av vikt att få kunskap om arternas regenerationsmönster i syfte att kunna kontrollera dem och att prioritera insatserna rätt. För arter som är relativt vanliga kan man delvis få sådan information genom att tolka vilka grödor de förekommer i, men för ovanliga arter behöver kunskapen inhämtas på annat sätt. Vi föreslår att lokaler väljs ut från rapporterna i Artportalen, och att dessa sedan besöks tre gånger om året för att notera eventuell blomning, frösättning och groning; i förekommande fall även vegetativ regeneration. Detta kan antingen göras av anställd personal, eller med hjälp av tränade volontärer, efter att en erfaren botaniker har valt ut lokalerna.

Published in


Publisher: Jordbruksverket

Authors' information

Andersson, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Karlsson, Laila
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Milberg, Per Dept Biol IFM
Pye, Alexandra
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43654