Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Kvantifiering av stora djurplankton i de stora sjöarna

Ragnarsson Stabo, Henrik; Vrede, Tobias; Axenrot, Thomas; Sandström, Alfred

Abstract

Stora djurplankton (>2 mm) fyller en viktig funktion i många sjöekosystem. De flesta är rovdjur, vilket leder till att de är både konkurrenter och föda till många planktonätande fiskar. Dessa storväxta planktonarter kan också utgöra viktig föda för unga rovfiskar, t.ex. gös (Sander lucioperca). I denna studie testades olika metoder för att kartlägga och kvantifiera förekomsten av stora djurplankton i Vänern, Vättern och Mälaren. Det har visat sig att den traditionella provtagningen ofta missar de stora djurplantonarterna. Här testade vi en stor och grovmaskig planktonhåv för att få ett mått på biomassorna av plankton per ytenhet. Tuckertrål kombinerat med hydroakustik användes för att få ett mått på arternas vertikalfördelning och rumsliga fördelning. Flera frekvenser användes för att skilja på den detekterade energin från fisk och djurplankton som vid ekolodning reflekteras från organismerna. Totalt samlades 58 håv- och trålprover in. Planktonsamhället varierade starkt både mellan och inom sjöar. Vänern och Mälaren dominerades av Leptodora, medan Vättern dominerades av Limnocalanus. Djupet var avgörande för vilka arter som förekom i proverna, speciellt tydligt var det hos Limnocalanus som främst förekom i det kalla vattnet under språngskiktet. Hydroakustisk visade sig vara en möjlig metod för att mäta mängden stora djurplankton i de stora sjöarna. Mysider har tidigare visats ge starka och urskiljningsbara signaler i Vättern. Vår undersökning visade att även tofsmygglarver (Chaoborus) gav mycket starka signaler, som riskerar att överskugga de svagare signalerna från djurplankton. Vi föreslår därför att eventuell framtida hydroakustisk övervakning ska ske i dagsljus då både mysider och tofsmygglarver håller sig nära eller på botten. Våra resultat visar att biomassan stora djurplankton per ytenhet är i samma storleksordning som mängden fisk. Det indikerar att de är viktiga i födoväven och bör övervakas. Hydroakustik kombinerad med håvning eller Tucker-trålning skulle utgöra ett värdefullt komplement till den vanliga djurplanktonprovtagningen.

Keywords

stora djurplankton, hydroakustik, stora sjöar

Published in

Title: Glacialrelikter och makrozooplankton i Vänern och Vättern 2011

Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU