Skip to main content
Report chapter, 2012

Nors och siklöja

Axenrot, Thomas

Abstract

För norsbeståndet noterades 2011 en fortsatt minskning av det vuxna beståndet. Nors är fortfarande den absolut vanligaste fisken i öppet vatten, men mängden vuxna norsar ligger nu under genomsnittet för undersökningsperioden (1995-2011). Rekryteringen av nors 2011 var däremot god, till skillnad från 2009-2010. Siklöjebeståndet har visat på en svagt positiv trend efter 2003. Den övervägande delen av beståndet har sedan dess funnits i Värmlandssjön. För 2010-2011 noterades en minskning av beståndet i hela Vänern till strax under genomsnitt för hela undersökningsperioden. Rekrytering av siklöja noterades 2011 i båda bassängerna.

Keywords

fisk, Vänern, nors, siklöja, hydroakustik

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2012, volume: 73, number: 73, pages: 63-67
Book title: Vänern, Årsskrift 2012
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43817