Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2012

Nors och siklöja

Axenrot, Thomas

Abstract

För norsbeståndet noterades 2011 en fortsatt minskning av det vuxna beståndet. Nors är fortfarande den absolut vanligaste fisken i öppet vatten, men mängden vuxna norsar ligger nu under genomsnittet för undersökningsperioden (1995-2011). Rekryteringen av nors 2011 var däremot god, till skillnad från 2009-2010. Siklöjebeståndet har visat på en svagt positiv trend efter 2003. Den övervägande delen av beståndet har sedan dess funnits i Värmlandssjön. För 2010-2011 noterades en minskning av beståndet i hela Vänern till strax under genomsnitt för hela undersökningsperioden. Rekrytering av siklöja noterades 2011 i båda bassängerna.

Keywords

fisk, Vänern, nors, siklöja, hydroakustik

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2012, Volume: 73, number: 73, pages: 63-67
Title: Vänern, Årsskrift 2012
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund