Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2012

På väg mot det nya jordbruket med satelliter, sensorer och GIS

Söderström, Mats

Abstract

Jordbrukets miljöpåverkan måste minska samtidigt som produktiviteten måste öka. Det är en svår ekvation att lösa. Nya typer av geodata och smart användning av satellitpositionering och geografiska informationssystem kan vara en del av lösningen. I den här texten beskrivs några hjälpmedel som tagits fram i ett fortbildningspaket som lantbrukaren kan använda för att utvärdera hur det växer på olika delar av fälten och anpassa insatserna efter behovet på varje enskild plats. Målet är förbättrad hantering av åkermarken och optimerad resursanvändning vilket ska leda till ökade skördar av högre kvalitet samt mindre negativa miljöeffekter.

Published in

Geografiska Notiser
2012, Volume: 70, number: 3, pages: 132-140