Skip to main content
Report, 2004

Kolbäcksån recipientkontroll 2003

Sonesten Lars, Goedkoop Willem, Quintana Isabel

Keywords

Kolbäcksån; bottenfauna; buffertkapacitet; fosforhalterna; kvävehalterna; lakes; metallförorening; miljöövervakning; recipientkontroll; syrgasförhållanden; vattenkemi; växtplankton

Published in


Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment
Acidification
Climate
Eutrophication
Cross-programme
Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/4888