Skip to main content
Report, 2013

Jämförvärden från provfisken

Kinnerbäck, Anders

Abstract

Rapporten består av jämförelsevärden beräknade från nätprovfisken utförda i 1819 sjöar under åren 1993-2010. Sjöarna är i huvudsak uppdelade i limniska ekoregioner och ytterligare i sjöyta och maxdjup för att ge så bra precision som möjligt på jämförelsevärdena. Värden som representerar alla sjöar i regionen respektive hela landet redovisas också. Dessutom finns uppdelningar på sjöar där gös, öring respektive röding fångats samt sjöar med olika näringshalt och surhet. Jämförelsevärdena redovisas i tabeller uppdelade på artförekomst, artantal, relativ täthet (fångst per nät) och fiskens ålder/tillväxt. I stora drag är upplägget samma som i rapporten om jämförelsevärden för elfiskeregistret (Sers m fl, 2008), för att användarna skall känna igen sig. Principen är att de tabellerade värdena redovisas i percentiler.

Keywords

Provfiske, översiktsnät, sötvattensfisk, artförekomst, fångst/ansträngning, ålder, tillväxt

Published in

Aqua reports
2013, number: 2013:18
ISBN: 978-91-576-9183-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Biodiversity
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/50708