Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2013

Fiskens ålder behövs i vattenförvaltningen

Holmgren, Kerstin

Abstract

I en sjö med hög ekologisk status visar fiskens ålder få eller inga tecken på mänsklig påverkan och antyder heller inga brister i föryngring eller utveckling. Vid lägre statusklassningar kan vissa åldersgrupper saknas, och vid mer betydande störningar behöver åtgärder sättas in. Det är därför viktigt att fiskens ålder också tas med i statusbedömningen.

Keywords

åldersbestämning av fisk

Published in

Title: Sötvatten 2013. Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag

Publisher: Havs- och vattenmyndigheten