Skip to main content
Report, 2013

Rödingen i Rostujávri

Hammar, Johan; Greer, Ron B.

Abstract

Sveriges nordligaste rödingvatten av betydelse, Rostujávri (Råstojaure), har under drygt ett halvt sekel utgjort ett av landets i särklass förnämsta sportfiskeområden för storvuxen röding och harr. Sjön är 3 531 hektar stor, grund, och avvattnas både västerut till Atlanten och österut till Bottenviken. I mitten av 1960-talet konstaterades redan i de kommersiella fångsterna och en serie provfisken att sjöns fisksamhälle hade skiftat över från dominans av röding till dominans av harr. I augusti 2003 resulterade ett standardiserat provfiske med översiktsnät i en fångst bestående av 80,2 % harr, 12,3 % öring, 4,9 % lake men bara 2,6 % röding mätt i vikt. Både yrkesfiske och tidigt sportfiske riktat mot röding tycks ha bidragit till ett skifte i balansen av fiskarter, men rödingens åldersstruktur antydde även ett klimatstyrt säsongsbe-tonat habitatskifte. Analys av fiskbeståndens demografi, tillväxt, näringsval och parasiteravslöjade ett fisksamhälle som dominerades ekologiskt och numerärt av snabbväxande bottenlevande harr, kraftigt gynnad av ökad sommartemperatur i norra Sverige, och en serie upprepade rika årsklasser under år med låg nederbörd och varma somrar. Medan storvuxen harr, lake och öring övergick från en diet av bottendjur till fisk, uppvisade res-terna av ett ungt och småvuxet rödingbestånd en näringsnisch begränsad till djurplankton i ett mycket snävt, pelagiskt livsutrymme. Eftersom inga könsmogna rödingar fångades i mitten av augusti antogs vuxna rödingar ha undflytt förhöjda vattentemperaturer, konkurrens och predation från andra värmegyn-nade fiskarter genom att vandra nedströms. Prover från samernas isfiske med nät i maj 2004 avslöjade att de i augusti 2003 saknade åldersgrupperna av röding åter fanns på plats i Rostujávri våren därpå. Otoliterna som utnyttjas för ålderanalyserna uppvisade fr.o.m. den tredje sommaren mönster av minskad tillväxt vilket tolkats som korresponderande tecken på habitatskiften tillen miljö med lägre temperatur. Sannolikt har ökad temperatur gynnat harrbeståndet och intensifierat konkurrensen mellan harr och röding vilket lett till både kortsiktiga och långsiktiga svårigheter för rödingbeståndet. Den inledande studien föreslår därför ytterligare undersökningar i sjön såväl som nedströms i utloppen under andra perioder på året.

Keywords

Röding; Harr; Konkurrens; Klimatförändring; Sportfiske; Arctic char; Grayling; Competition; Climate change; Angling

Published in

Aqua reports
2013, number: 14
ISBN: 978-91-576-9157-6
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hammar, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Greer, Ron B.
Natural Resources Scotland Ltd

UKÄ Subject classification

Zoology
Behavioral Sciences Biology
Environmental Sciences
Climate Research
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/50711