Skip to main content
Report, 2013

Teknisk utrustning och automatisering

Lunner Kolstrup, Christina; Hörndahl, Torsten

Abstract

Studiens syfte var att undersöka hur mycket lantbrukare och anställda använder avancerad teknisk utrustning och automatiserade system och hur de upplever att arbeta med det i sitt dagliga arbete. Hypotesen var att även om man har en teknisk utrustning och automatiserade system, så är det inte nödvändigtvis lika med en bra arbetsmiljö, ökad arbetseffektivitet och flexibilitet i det dagliga arbetet. Studien omfattade två företag med växtodling varav en med mycket legokörning samt två gårdar med robotmjölkning i Skåne och Kalmar län. Tio personer intervjuades på de fyra gårdarna under perioden mars 2012 till juli 2013. Generellt kretsade intervjuerna på både växtodlings- och mjölkgårdarna kring snarlika teman 1) Teknik och funktioner som användes och som ansågs vara både problematiska och utmanande 2) Svårigheter med de administrativa systemen 3) Vad göra med de stora mängder datainformation som tekniken genererar 4) Konsten och svårigheten att lära sig ny teknik 5) Tillgängligheten av utbildning och support 6) Värdet av driftssäkerhet och problematiken kring driftslarm 7) Ett arbete i förändring. Resultaten från intervjuerna visade att både växtodlings- och mjölkgårdarna hade en hög mekaniseringsgrad. Dock var inte maskiner, utrustning och administrativa system så teknisk avancerade som förväntat och deltagarna använde inte alla tillgängliga funktioner fullt ut. Dock ansåg de intervjuade att man använde de funktioner man hade störst nytta av till nära 100%. Intervjuerna visade också att avancerat teknisk utrustning och automatiserade system både uppfattas som en möjlighet och en utmaning. Tekniken ger möjlighet för mer precision och effektivisering i det dagliga arbetet, den gör arbetet mindre fysiskt belastande och den ger mer utrymme för frihet och fritid. Utmaningen består i att systemen och programmen inte är kompatibla och informationen från systemen kan vara svår att tolka. Dessutom kan tekniken vara komplicerad eller besvärlig att hantera. Tekniken kan också vara en mental påfrestning när den inte fungerar t.ex. vid ett driftsstopp. För de som arbetar med mjölkproduktion är det mest påfrestande med de nattliga larmen som ger störd nattsömn samt att arbetsdagen inte har en tydlig avgränsning. Vid arbetet med växtodling kunde ingen tydlig stressfaktor identifieras men driftstopp stör alltid verksamheten särskilt om man inte har reservdelar eller inte kan komma i kontakt med servicetekniker. Sammanfattningsvis så upplevde deltagarna i studien att teknisk avancerad utrustning och automatiserade system både hade sina positiva och negativa sidor. Deltagarna kände sig inte stressade av tekniken och ansåg den som en nödvändighet i framtiden – men den skall vara funktionell, användarvänlig och driftssäker.

Keywords

Automatisering; Mjölkproduktion; Stress; Teknisk utrustning; Växtodling

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:26
ISBN: 978-91-87117-57-2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Occupational Health and Safety
Work Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/50948