Skip to main content
Report, 2013

Studiebesökens pedagogiska potential i högre utbildningar

Larsson Jönsson, Helene

Abstract

Inom ramen för en fyra-veckors projektkurs genomfördes en intervjubaserad studie om studiebesökens utnyttjande på Lantmästarprogrammet vid SLU. Studiens syfte var att få en inblick i kursledares och studenters uppfattning samt deras pedagogiska tankar om studiebesök. Studien består av tre intervjuer med kursansvariga lärare samt av en gruppintervju med åtta lantmästarstudenter. Intervjumaterialet sammanställdes till ett protokoll som sedan användes för att skapa nya frågekategorier. Intervjuerna visade att det fanns variation mellan olika studiebesök både vad gäller planering, genomförande och återkoppling. De intervjuade lärarna lade stor vikt vid att skapa ett bra förhållande mellan universitet och näringsliv. Lärarna hade många kreativa idéer och hade funderat/provat på att använda studiebesöken på ett sätt så att studenterna hade möjlighet att uppnå en djupare förståelse. Studentgruppen önskade en bättre planering och tydligare mål med studiebesöken så att de kan fokusera på rätt saker när de är ute på studiebesöken. Vidare ser studenterna gärna att de har någon sorts uppgift att ta reda på eller praktiskt utföra under studiebesöken så att de kan koppla ihop teori och praktik. Intervjustudien gav en bra inblick i hur lärare och studenter på Lantmästarprogrammet upplever studiebesöken och kan användas som underlag till vidare diskussion mellan lärare och studenter så att studiebesöken kan utvecklas så att de kan bidra till att ge studenterna en djupare förståelse.

Keywords

studiebesök; pedagogik; praktiskt lärande

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:25
eISBN: 978-91-87117-56-5
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds och jordbruksvetenskap, veriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Pedagogy
Pedagogical Work
Learning

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51547