Skip to main content
Report, 2013

Dialogprocessen om allemansrätten

Bergeå, Hanna; Hallgren, Lars; Westberg, Lotten; Ångman, Elin

Abstract

Under 2012 och 2013 har avdelningen för Miljökommunikation vid SLU fungerat som rådgivare till Naturvårdsverket i planeringen och genomförandet av en dialogprocess om allemansrätten och dess tillämpning. Denna rapport har tillkommit som ett avslutande led i detta uppdrag. Syftet med rapporten är att stödja utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens inom naturresurshanteringen genom att redogöra för och kritiskt diskutera de erfarenheter som vi gjort av att arbeta med en omtvistad och komplex samhällsfråga genom dialog. I rapporten redogör vi för de tankar och teorier som har väglett planeringen av dialogprocessen och diskuterar vad vi, så här i efterhand, anser att vi kunde ha gjort annorlunda. Syftet med rapporten är alltså inte att diskutera dialogprocessens innehåll och/eller hur olika aktörer och intressen ser på frågor som rör allemansrätten. Rapporten ska ses som ett underlag för hur den som ansvarar för en dialogprocess bör planera, genomföra och förhålla sig till deltagarna och det som sker. Rapporten består av följande fem delar: 1. Viktiga förutsättningar och ramar för upplägg och planering av dialogprocessen 2. Händelseutvecklingen i de fem möten som processen bestod av 3. Deltagarnas åsikter om processen, vad de tycker att de lärt sig 4. Deltagarnas rapportering av lärdomar från dialogprocessen till sina hemorganisationer 5. Diskussioner och rekommendationer

Keywords

dialogmetodik; dialogkompetens; dialogprocess; allemansrätten; miljökommunikation

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2013, number: 2013:2
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Ångman, Elin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary
Communication Studies
Other Social Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51646