Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2013

Lantbrukets arbetsmiljö ur ett genusperspektiv

Andersson, Elias; Lundqvist, Peter

Abstract

Till följd av den ökad kommersialisering och ändrade styrningsmekanismer så har jordbrukssektorn, i olika delar av västvärlden, genomgått en omfattande omstrukturering under de senaste decennierna. Industrialiseringen av jordbruket har medfört en ökad mekanisering av produktionen, något som har förändrat arbetets fysiska, psykiska och sociala förutsättningarna och gett upphov till nya risker och hälsofaror. På många håll i världen har produktionsenheterna växt i kölvattnet av den ökade globaliseringen och konkurrensen över nationsgränserna. Dessa förändrade omständigheter har i många fall genererat en ökad ekonomisk stress på lantbrukarna och deras familjer.

Keywords

genus; arbetsmiljö; lantbruk

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:16
Publisher: Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi