Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2013

Nationell Riktad Skadeinventering (NRS) 2013

Wulff, Sören
Wulff, Sören (ed.)

Abstract

Ett särskilt stort intresse för skador på skog blommade upp under den intensiva debatten på 1980 – 1990-talen om försurningens påverkan på skogen samt då flera betydande direkta skador drabbade skogen under 2000-talet. Omfattande skador kommer sannolikt att fortsätta uppträda, inte minst som följd av förutspådda klimatförändringar. Förändringar som kan leda till att nya typer av skador eller ökning av tidigare kända skador. Det är därför angeläget att långsiktigt övervaka skador på skog och skogens hälsotillstånd. Riksskogstaxeringen (RT) har under lång tid genom objektiva inventeringar samlat in data rörande skador. Data från RT´s skogsskadeövervakning ingår i det europeiska samarbetsprojektet ICP Forests1 och i annan skoglig avrapportering såsom till Forest Europe2. Även om RT genomför en kontinuerlig uppföljning av de viktigaste skadesymptomen saknas ofta möjligheten att på lämpligt sätt följa upp tillfälliga regionala skadeutbrott. Detta har sin grund i inventeringens design såsom stickprovets storlek och en lång fältsäsong. En inventering utförd inom lämplig tid och inom ett begränsat område förbättrar avsevärt möjligheterna att presentera avnämarvänlig information kring aktuella skadegörare. För att effektivisera övervakningen av skogsskador har skräddarsydda inventeringar riktade mot enskilda skadegörares utbrott introduceras. Dessa nationella riktade skadeinventeringar (NRS) utförs i samråd mellan SLU, skogsstyrelsen och skogsnäringen. Idén med NRS bygger på att med kort varsel och begränsade personalinsatser (en till två extra arbetslag för 1 – 3 månaders fältarbete) inventera i ett koncentrerat stickprov. Inventeringen skall ge ett dataunderlag för att med tillräcklig precision kunna redovisa resultat för regionala skadeutbrott. De första resultaten skall kunna presenteras kort efter avslutad inventering. Därefter utförs en grundligare utvärdering av resultaten och om man bedömer att ett inventeringsbehov kvarstår, så kan ytterligare inventeringsinsatser sättas in. Mer information om och från NRS finns att hämta på projektets hemsida: http://www.slu.se/skogsskadeovervakningen.

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2013, Volume: 406, number: 406, pages: 1-8
Publisher: Institutionen för Skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå