Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Nationell Riktad Skadeinventering (NRS) 2012

Wulff, Sören; Hansson, Per

Abstract

Allmänt om NRS Intresset kring skador på skog har en lång historia i Sverige. Intresset har också ökat sedan den intensiva debatten under 1980 – 1990 talet om skogens påverkan av försurning och de under senare år omfattande utbrotten av skador på skog. Stora skadeutbrott kommer sannolikt att fortsätta att uppträda, inte minst till följd av förutspådda klimatförändringar. Förändringar som kan leda till utbrott av nya typer eller förstärkta effekter av tidigare kända skador. En långsiktig övervakning av skador och skogens hälsotillstånd är därför viktig. Riksskogtaxeringen (RT) har under lång tid samlat in data rörande skador genom objektiva inventeringar. Data från RT´s skogsskadeövervakning ingår i det europeiska samarbetsprojektet ICP Forests1 och i annan skoglig avrapportering såsom till Forest Europe2. Ett skadeutbrott har ofta en regional och trädslagsspecifik förekomst. Även om det i RT sker en kontinuerlig uppföljning av de viktigaste skadesymptomen saknas ofta möjligheten att på ett lämpligt sätt följa upp de regionala skadeutbrotten. Anledningen till det beror av inventeringens design såsom stickprovets storlek och en lång fältsäsong. En inventering utförd inom aktuell lämplig tidpunkt och inom ett begränsat område förbättrar avsevärt möjligheterna att presentera avnämarvänlig information kring aktuella skadegörare. För att effektivisera övervakningen av skogsskador har skräddarsydda inventeringar riktade mot enskilda skadegörares utbrott introducerats. Dessa nationella riktade skadeinventeringar (NRS) utförs i samråd mellan SLU, Skogstyrelsen och skogsnäringen. Idén med NRS bygger på att med ett koncentrerat stickprov och en begränsad personalinsats (en till två extra arbetslag för 2 – 3 månaders fältarbete) ge ett tillräckligt dataunderlag som förbättrar möjligheterna jämte kvaliteten på redovisade resultat över regionala skadeutbrott. I konceptet ingår även att de första resultaten från inventeringen skall kunna presenteras i omedelbar anslutning till avslutad inventering. Därefter utförs en grundligare statistisk utvärdering av inventeringsresultatet, även avseende huruvida ytterligare inventeringsbehov kvarstår. Inventeringsmål kan beslutas strax innan fältsäsong. Bakgrundsinformation för detta beslut tas in löpande. Det kan t ex komma från den ordinarie RT, den web-baserade skadedatabasen SkogsSkada, Skogsstyrelsen, forskare, skadeexperter och andra skogliga intressenter. Mer information och resultat från NRS och finns att hämta på projektets hemsida: http://www.slu.se/skogsskadeovervakningen.

Keywords

NRS; skogsskadeövervakning; skogsskador; törskateangrepp; Norrbotten; södra Västerbotten; barkborreangrepp; Västernorrlands län; äldre granskog; tallungskog

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2013, number: 386
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet