Skip to main content
Factsheet, 2014

Tumregler eller siffror?

Nilsson, Jerker; Björklund, Thomas

Abstract

Enligt denna studie är formell kalkylering inte så utbredd inom lantbrukarkretsar som man kunde förvänta sig med tanke på de stora belopp, som dagens investeringar kräver. Informella eller erfarenhetsbaserade kalkylmetoder dominerar. Av de formella kalkyleringsmetoderna använder respondenterna endast två, nämligen investeringskalkyler och bidragskalkyler. Några av intervjupersonerna var inte bekanta med begreppet täckningsbidrag. Studiens resultat är delvis ett underbetyg åt den ekonomistyrningsundervisning, som bedrivs vid universitet och skolor samt läromedlen där. Vid kursernas och läroböckernas uppläggning beaktas inte de sociala och pedagogiska aspekterna av kalkylering. Det räcker inte med att förklara olika kalkyleringsmetoder utan man bör också se till att eleverna är motiverade att använda dem.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:1
Publisher: LTV-fakulteten, Partnerskap Alnarp

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51718