Skip to main content
Report, 2008

MKB-tillämpningen i Sverige

Lindblom, Ulf; Rodéhn, Johan;

Abstract

Tillämpningen i Sverige av miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, av verksamheter och åtgärder är i ett internationellt perspektiv omfattande. Sedan snart 20 år görs det årligen ett stort antal projekt-MKB inom olika sektorer och för skilda typer av verksamheter och åtgärder. Eftersom statistik eller andra tillförlitliga uppgifter om MKB-tillämpningen i Sverige har saknats har MKB-centrum genomfört en kartläggning av antalet projekt-MKB. Kartläggningen avser 2005 och 2006. Syftet med kartläggningen är att sammanställa uppgifter om antalet MKB för olika typer av verksamheter. Uppgifterna är värdefulla som underlag för utvecklingsarbete, för prioriteringar i vägledningsarbetet samt för studier av verkningsfullhet i MKB. Uppgifterna torde även vara värdefull kunskap för lagstiftaren och för centrala myndigheter med ansvar för MKB. Kartläggningen av antalet MKB har avgränsats till att gälla projekt-MKB, dvs miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter och åtgärder i enlighet med miljöbalken 6 kap. Enligt kartläggningen upprättades omkring 1 600 MKB för verksamheter och åtgärder för de år som kartläggningen avsåg, dvs. 2005 och 2006. Antalet MKB fördelade sig någorlunda lika mellan åren. Antalet MKB i kartläggningen var något färre än i de uppskattningar som tidigare förekommit i litteratur och rapporter (2 000-4 000). Flest antal MKB för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap samt för vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap.

Keywords

MKB; miljökonsekvensbeskrivning; miljöbalken; vattenverksamhet

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land

2008, number: 2008:1
ISBN: 978-91-85735-07-5
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lindblom, Ulf
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Rodéhn, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Other Social Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51776