Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Guide till barnkartor i GIS : ett verktyg för barns inflytande i stads- och trafikplanering

Berglund, Ulla; Nordin, Kerstin

Abstract

Det är väl känt att barn och unga vill vara med och på- verka sin närmiljö, och enligt FN:s barnkonvention har de rätt till det. Men barn kan inte delta i samhället på samma villkor som vuxna. Planering och förvaltning måste därför anpassa sina metoder till deras förutsättningar. Barnkartor i GIS är ett verktyg för att få med barns perspektiv i planering och förvaltning av vår gemensamma utomhusmiljö inklusive trafikmiljön. Vi har utvecklat en metod som ska vara snabb och lätt att använda och samtidigt ger trovärdiga och meningsfulla resultat för dem som ska ta emot och omsätta informationen. Planeraren ska själv, utan experthjälp, kunna använda metoden när hon/han vill få med barns och ungas perspektiv i sin verksamhet. Resultat ska vara enkla att få fram och gå smidigt att jämföra med andra data. Därför ska de lagras digitalt i planeringens vanliga geografiska informationssystem. (GIS = geografiskt informationssystem.) Det är, som vi förstått det, ett villkor för att barnens kunskap ska nå ända in i planeringen och inte ”hamna på hyllan”. Vårt motto för Barnkartor i GIS är att det ska vara en barnvänlig, skolvänlig och planeringsvänlig metod. Enkelhet och relevans i alla led är viktiga mål. Tillgänglighet via Internet och automatisk produktion av standardiserade temakartor innebär minskade krav på användarna och ger möjlighet för t.ex. en skola att själv ta initiativ till och genomföra ett projekt. Syftet kan då vara pedagogiskt men också ett led i att i att påverka i praktiken. Metoden ska underlätta för barns inflytande i planering av utemiljöns struktur och innehåll och dessutom ge underlag för prioriteringar inom förvaltning. Vi har anpassat den för den fördjupade översiktsplaneringen av stadsdelar eller mindre orter och för den planering av trafikmiljöer och förvaltning av utemiljö som görs på motsvarande nivå, t.ex. i förstudier till större projekt. Många resultat kan också användas på mer detaljerad nivå. Barnkartor i GIS är anpassad för barn från ca 10 år och för användning i skolor.

Keywords

GIS; planeringsverktyg; barnkonventionen; stadsplanering; trafikplanering

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2010, number: 2010:1
ISBN: 978-91-85735-19-8
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet