Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Digital markkartering av Skånes åkermark med fjärranalys

Söderström, Mats

Abstract

Detta är slutrapporten till projektet Applied digital soil mapping of agricultural land using remote sensing (Rymdstyrelsens dnr 199/10). I rapporten redovisas arbetet med att kombinera olika typer av fjärranalysdata (satellitdata, gammastrålningsdata och laserskannade höjddata) med jordanalyser från åkermark. Målsättningen var att testa metodik för att skapa prediktionsmodeller för ler- och mullhalt, mål-pH och buffertförmåga i åkermarkens matjord. Genom att använda metoder för datamining provades olika kombinationer av förklaringsvariabler, både i olika delområden och i hela Skåne. Det gick bra att ta fram relativt säkra prediktionsmodeller för lerhalt, något sämre för mål-pH och buffertförmåga, och minst lyckat var det beträffande mullhalt. Metodik för att ta fram relativt högupplösta kartor över hela Skåne presenterades och exemplifierades. Satellitdata bidrog till att skapa avsevärt bättre prediktionsmodeller jämfört med om endast gammastrålningsdata och topografiska data användes. Det redovisade arbetet var första delen av planerade två. I den andra kommande projektdelen är tanken att skapa heltäckande prediktionsmodeller och detaljerade kartor över Skånes och Västra Götalands åkermark enligt den metodik som beskrivs här. Ett sådant material skulle kunna ha stor användning i lantbruket, både inom rådgivning och direkt av lantbrukare, och leda till stora ekonomiska och miljömässiga fördelar. Projektdeltagare var Mats Söderström (SLU, Skara), Henrik Stadig (Hushållningssällskapet i Skaraborg) och Per-Göran Andersson (Hushållningssällskapet i Malmöhus).

Keywords

digital markkartering; fjärranalys; precisionsodling

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2012, number: 26
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Precisionsodling och pedometri

  Associated SLU-program

  Agricultural landscape

  UKÄ Subject classification

  Physical Geography
  Soil Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/51780