Skip to main content
Report, 2013

Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket. (2. uppl.)

Nordkvist, Karin; Sandström, Emma; Reese, Heather; Olsson, Håkan

Abstract

Förord till första upplagan Flygburen laserskanning och automatiserad användning av digital fotogrammetri håller för närvarande på att revolutionera metoderna för skogsinventering. Detta kompendium är en första ansats att utarbeta ett läromedel på svenska inom området. Kompendiet är framtaget för distanskursen Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket vid Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, hösten 2012. Vi hoppas att det även kan få en vidare spridning i det svenska skogsbruket, samt att det kan vidareutvecklas inför kommande kurstillfällen allteftersom nya erfarenheter inom detta snabbt expanderande område vinns. Författarna är därför också tacksamma för synpunkter på kompendiets innehåll och förslag till kompletteringar. Dessa kan skickas till huvudförfattaren Karin Nordkvist (e-post karin.nordkvist@slu.se). Kompendiet har finansierats av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond och SLU. Vid SLU har Jonas Bohlin, Magnus Ekström, Johan Holmgren, Eva Lindberg och Jörgen Wallerman bidragit till kompendiet. Värdefulla bidrag till innehållet har även lämnats av: Helen Rost och Martin Sjödin, Blom Sweden AB; Fredrik Walter, Dianthus AB; Ulf Söderman, FORAN Remote Sensing AB; Thomas Brethvad, COWI; Andreas Rönnberg, Lantmäteriet; Anders Boberg, Tyréns. Där inget annat anges är figurerna gjorda av Karin Nordkvist. Dessa figurer samt kompendiets text är licensierade under Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5. Umeå i september 2012 Karin Nordkvist och Håkan Olsson Förord till andra upplagan I den andra upplagan hösten 2013 så har kompendiet kompletterats med övningsuppgifter för bearbetning av laserskannerdata för skogliga ändamål, vilka återfinns i ett appendix. Övningsuppgifterna och främst anpassade för kurser vid SLU. Uppgifterna är utformade av Karin Nordkvist, Emma Sandström och Heather Reese vid SLU. Även övningsuppgifterna är finansierade av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond och SLU. Endast mindre ändringar har gjorts av texten i övrigt.

Keywords

laserskanning; digital fotogrammetri; skogsinventering; areabaserade skattningar; övningar

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2013, number: 407
Publisher: Institutionen för Skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nordkvist, Karin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Reese, Heather
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51865