Skip to main content
Report, 2013

Inblandning av kalkgrus i lekbottnar för öring (Salmo trutta L.)

Palm, Daniel

Abstract

Under 2007-2009 konstruerades 30 lekbottnar för öring i anslutning till elfiskelokaler i 30 olika vattendrag i Västerbottens, Västra Götalands och Jönköpings län. I 15 av lekbottnarna blandades 50% kalkgrus in. Ytterligare 17 elfiskelokaler i 17 andra vattendrag valdes ut som kontrollokaler. Alla vattendrag var kalkade, och hade ingen förekomst av surstötar. Uppföljningen av lekbottnarna i Västerbotten 2008-2012 visade att 50 % av det utlagda gruset kvarstod 5 år efter utläggning. Uppföljningen i Västra Götalands och Jönköpings län 2010-2012 visade att 70 % av det utlagda gruset kvarstod 3 år efter utläggning. Provtagning av anlagda lekbottnar i Västerbottens län 2012 (5 år efter anläggning) visade att kalkinblandning orsakade en pH höjning på 0,85 pH enhet i jämförelsen med ytvattnet. I lekbottnar utan kalkgrus var pH 0,10 enheter lägre i jämförelse med ytvattnet. I syfte att utvärdera lösligheten av kalksubstrat och effekten av pålagring placerades individmärkt kalkgrus ut i 10 olika bäckar med olika vattenkemisk karaktär. Efter 24 månaders exponering hade kalkgruset i samtliga vattendrag påverkats negativt i avseende på deras förmåga att höja pH i avjonat vatten på labb samt på bäckvatten. Den avtagande pH- höjande förmågan förklarades delvis av andelen våtmark samt biomassan av skog i avrinningsområdet. Dock orsakade fortfarande kalkgruset en pH höjning med i medeltal 1,16 enheter av bäckvatten efter 24 månaders exponering. Årliga uppföljningar av bottnarna i Västerbotten (2007-2011) och i Västra Götalands och Jönköpings län (2010-2011) visade att lekgropar eller öring observerades på 6-60 respektive 40 % av bottnarna. I syfte att genomföra en ägg till yngelöverlevnadsstudie av nybefruktad öringsrom under 2012-2013 anlades 18 lekbottnar i Kattån i Jönköpings län 2011. Kattån är i likhet med övriga vatten i studien kalkat och utan förekomst av surstötar. I hälften av lekbottnarna blandades kalkgrus in. Resultaten visade att medelöverlevnaden var 66,6 ± 12,4% (SD) respektive 55,6 ± 9,1% i bottnar utan respektive med inblandning av kalkgrus. Skillnaden var ej statistiskt signifikant. I Västerbottens län hade tätheterna av öring (0+) förändrats i medel + 149 %, + 139 % respektive + 108 % på lokaler behandlade med grus, grus + kalkgrus respektive obehandlade kontroller. I Västra Götaland och Jönköpings län hade tätheterna förändrats i medel -29 %, +64 % respektive - 37 % på lokaler behandlade med grus, grus + kalkgrus respektive obehandlade kontroller. Skillnaderna mellan behandlingarna var dock ej statistiskt signifikanta.

Keywords

kalk; försurning; öring; lekbottnar; överlevnad

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2013, number: 2013:2
Publisher: Dept. of Wildlife, Fish, and Environmental Studies

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Ecology
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51873