Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2010 : slutrapport

Härlin, Carina; Eriksson, Stefan

Abstract

Ett stort problem vid föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av snytbagge (Hylobius abietis [L.]). Behandling med insekticider har hittills varit det vanligaste sättet att i möjligaste mån skydda plantorna från snytbaggeskador. Användandet av mekaniska plantskydd ökar dock, delvis för att allt fler skogsföretag blivit FSC-certifierade och med det krav på minskad giftanvändning. Merit Forest (imidakloprid) har hittills varit den enda insekticiden FSC-certifierade organisationer kunnat få dispens för. I rapporten redovisas resultat från ett försök med 12 olika behandlingar på täckrotsplantor av gran och ett försök med fyra behandlingar; tre på barrots- och ett på TePlus-plantor av gran. Alla plantor planterades i omarkberedd mark på samma lokaler och de studerades under tre år. Bäst effekt mot snytbaggeskador i täckrotsförsöket hade ombehandling med Hylobi Forest. Sett till överlevnaden hade alla förförsöksleden med ombehandling med insekticider samt beläggningen Conniflex och engångsbehandling med insekticiden Forester högst överlevnad, signifikant högre än den obehandlade kontrollen. Beläggningarna Borrkax och Bugstop, samt barriärskyddet MultiPro och engångsbehandling med insekticiden Merit Forest hade likvärdig överlevnad, även de hade signifikant högre överlevnad än kontrollen, men också signifikant lägre överlevnad än ombehandling med Merit Forest. I barrotsförsöket hade ombehandling med Merit Forest både högst överlevnad och störst effekt mot snytbaggeskador. Även beläggningen Bugstop på TePlus-plantor hade relativt god effekt mot snytbaggeskador, men det var relativt få plantor av både Bugstop och Merit Forest som var döda av snytbagge. Denna studie ingår i Snytbaggeprogrammet vid SLU, som finansieras av skogsnäringen genom deras bidrag på 3 öre per insekticidbehandlad planta.

Keywords

mekaniska plantskydd; Hylobius; insekticid; snytbagge; plantor; gran

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2013, number: 7
Publisher: SLU, Enheten för skoglig fältforskning