Skip to main content
Report, 2014

Matlandet Sverige

Håkansson, Bengt; Adevi, Anna

Abstract

Föreliggande rapport är en utvärdering av en utbildnings- och rådgivningsinsats gentemot nio små livsmedelsföretag i Skåne med omnejd. FoodExport, som projektet kallas, syftade till att hjälpa företagen börja sälja på export. Utbildningen genomfördes av Exportrådet som i projektets slutskede, den 1 januari 2013, slogs samman med en annan organisation och bytte namn till Business Sweden. Projektet inleddes med en kurs, Steps to Export Business Plan, som genomfördes mellan oktober 2011 och maj 2012. Under kursen fick företagen arbeta med att se över sin affärsidé, analysera sina styrkor och svagheter, ta ställning till vilka produkter som kunde vara aktuella för export och bedöma potentiella exportmarknader. Coacher från Exportrådet hjälpte företagen i detta arbete. Den andra delen av rådgivningsinsatsen bestod av individuella Affärschansprojekt. Varje företag valde ett exportland och med hjälp av Exportrådets/Business Swedens utlandskontor knöts sedan kontaker med potentiella kunder i det valda landet. Denna del inleddes sommaren 2012 och genomfördes vid något olika tidpunkter och i olika tempon av de deltagande företagen, men i skrivande stund, november 2013, har Affärschansprojekten avslutats av de sex företag som valde att fullföljas dem.FoodExport-projektet var en del av satsningen på visionen om Matlandet Sverige, där en av målsättningarna är att livsmedelsexporten ska fördubblas mellan åren 2008 och år 2020. Projektet kan ses som en fallstudie där nio företag och deras försök att sälja på marknader utanför Sverige har följts. Varje företag är unikt. Frågor vi koncentrerat oss på handlar om varför företagen valt att vara med i kursen, vilka förväntningar de har, huruvida de får den hjälp de behöver och om de lyckas uppnå sina mål med kursen. Vidare diskuteras hur väl resultaten av denna kurs ligger i linje med finansiärernas målsättning rörande ökad livsmedelsexport och fler arbetstillfällen inom livsmedelssektorn och jordbruket. Är kurser av detta slag effektiva medel för att nå dessa mål?

Keywords

matlandet; export; livsmedelsföretag; Skåne

Published in


ISBN: 978-91-87117-66-4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Business Administration
   Food Science
   Economics

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/51983