Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Kiselalger i Rååns avrinningsområde 2013

Kahlert, Maria; Herlitz, Eva; Quintana, Isabel

Abstract

Sammanfattningsvis indikerar kiselalgsfloran en hög närsalthalt på samtliga lokaler, en påverkan av lättnedbrytbara organiska föroreningar på lokalerna P10, P25, P40 och särskilt P50 samt en möjlig saltpåverkan på lokalen P50. Indikationen av höga närsaltshalter stämmer väl överens med Rååns vattenkemi som dock bara mäts på punkt P8 (Ekologgruppen 2011). Fyra lokaler hamnade 2013 i god ekologisk status, tre av dem var dock på gränsen till måttlig status. De resterande lokalerna hade sämre ekologisk status än god, P50 hade t.o.m. otillfredsställande status. Kiselalgsfloran visar att pH i alla lokaler ligger högt året om. Flera vattendrag hade en andel deformerade skal som var högre än 1%, vilket kan tyda på någon form av påverkan. Det är dock oklart vilken sorts påverkan det kan handla om här.

Keywords

biomonitoring, diatoms, kiselalger

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2014, number: 2014:4
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet