Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Kiselalger i Rååns avrinningsområde 2012

Kahlert, Maria; Herlitz, Eva; Quintana, Isabel

Abstract

Kiselalgsfloran på alla de undersökta lokalerna i Rååns avrinningsområde indikerar höga närsaltshalter, en påverkan från lättnedbrytbara organiska föroreningar på lokalerna P40 och särskild P50 samt en saltpåverkan på lokalen P50. Indikationen på höga närsaltshalter stämmer väl överens med Rååns vattenkemi, som dock bara mäts på punkt P8 (Ekologgruppen 2011). Alla lokaler hade sämre ekologisk status än god och en lokal hade till och med otillfredsställande status. Kiselalgsfloran visar att pH på alla lokaler är högt året om. Flera vattendrag hade en andel deformerade skal som var högre än 1 %, vilket kan tyda på någon form av påverkan. Det är dock oklart vilken sorts påverkan det handlar om här.

Keywords

biomonitoring, diatoms, kiselalger

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2013, number: 2013:5
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, SLU