Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Kiselalger i Västernorrlands vattendrag 2012

Kahlert, Maria; Werner, Petra

Abstract

Sammanfattningsvis så visar kiselalgsfloran i de undersökta vattendragen i Västernorrlands län att närsaltshalterna i dessa vatten var låga i de nio vattendrag som ingår i den regionala miljöövervakningen 2009-2012 och att de ekologiska statusklasserna överlag var höga. Inga förändringar i dessa avseenden fanns mellan åren. Angående surhet så visar kiselalgsanalysen att Viksbäcken uppströms Kälstjärnen hade mycket surt eller surt vatten alla år och att den troligtvis var antropogen försurat. Viksbäcken nedströms Kälstjärnen däremot verkade vara mera skyddad för surstötar, eventuellt genom en annorlunda miljö. Malmån klassades också som sur enligt ACID-resultaten och i synnerhet utifrån taxasammansättningen som var typisk för surt vatten med risk för ytterligare försurning. Flera vattendrag hade en andel deformerade skal som var högre än 1 %, vilket kan tyder på någon form av påverkan, men det är oklart vilken sorts påverkan det kan handlar om här.

Keywords

biomonitoring, diatoms, kiselalger

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2013, number: 2013:4
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Use of FOMA data
  Acidification
  Eutrophication
  Lakes and watercourses
  Non-toxic environment

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/52354