Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014

Åtgärdsprogram för större barkplattbagge, 2014-2018 : (Pytho kolwensis)

Pettersson, Roger

Abstract

Större barkplattbagge (Pytho kolwensis) har 14 kända förekomstområden iVästernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Arten har äldre fynd fråntvå lokaler i Jämtlands län och en lokal i Norrbottens län, där den inte har påträffatspå mer än 50 år. Arten har också försvunnit från Tuggensele naturreservat iVästerbottens län, där den inte har påträffats under de senaste 20 åren. Enligt eninventering 2005 finns det 120 granlågor med förekomst av arten i Sverige, i deflesta fall på ett fåtal (2-13) lågor inom en begränsad del av förekomstområdena.På två av de 14 lokalerna (Blåkölen i Norrbotten och Oringsjö naturreservat iVästernorrland) är förekomsterna rikare, där finns arten på många lågor (>20)inom en större areal. Den svenska populationen kan grovt uppskattas till cirka10 000 individer, varav de flesta är larver. Mindre än 1 000 är reproduktiva individeri form av fullvuxna skalbaggar.Artens livsmiljö är gransumpskog med en lång kontinuitet där granskogen ärmer än 170 år och uppvisar en stor volym död granved. En kontinuerlig tillgångpå grova granlågor samt ett bottenskikt som domineras av vitmossor eller björnmossaär typiskt. Större barkplattbagges substratkrav gör att bara en bråkdel avgranlågorna utgör lämpliga mikrohabitat. Larverna är sekundära kambiekonsumentersom äter floem och kambium efter att primära konsumenter som brungranbastborre (Hylurgops glabratus) har lämnat lågan. Lågan ska dessutomsakna markkontakt utefter delar av stammen.Större barkplattbagge är en platsbunden art med lång generationstid (>5 år),och kan fortleva länge med låg populationstäthet inom en rumsligt liten yta.Arten är därför ofta svår att hitta varför det är troligt att det finns fler svenskaförekomster. Två större inventeringar har utförts i Sverige, i båda fallen har då fler(sedan tidigare okända) förekomstområden hittats. Åtgärdsprogrammet föreslårdärför att artens förekomst i landet dokumenteras genom riktade inventeringar ialla tidigare kända lokaler och presumtiva lokaler där inga eftersök tidigare harutförts.Övriga föreslagna åtgärder är att (i) vid översyn av skötselplaner för naturreservatmed förekomst av större barkplattbagge ta fram kompletterande informationom restaurering av hydrologi och restriktioner för naturvårdsbränning, (ii)genomföra områdesskydd av oskyddade förekomstområden (Björnberget,NO Mo och Vitberget i Västernorrlands län), (iii) studera spridningskapaciteten,(iv) restaurera och nyskapa livsmiljöer genom igenfyllande av diken, och (v) övervakakända förekomster med ett tidsintervall av sex år. De åtgärder som förutsättsfinansieras av Naturvårdsverkets medel för genomförande av åtgärdsprogramför hotade arter beräknas uppgå till 700 000 kronor under programmetsgiltighetsperiod 2014-2018.

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2014, number: 6604ISBN: 978-91-620-6604-8
Publisher: Naturvårdsverket