Skip to main content
Report, 2012

Ökad säkerhet inom jordbruket

Lundqvist, Peter

Abstract

Denna studie syftar till att redovisa förutsättningarna för ett förebyggande arbetsmiljöarbete inom svenskt jordbruk med fokus på arbetsolyckor. Studien lägger därefter stor vikt vid att sammanställa internationell kunskap om effektiva insatser för att förebygga arbetsolyckor inom jordbruket, tillgängliga från vetenskapligt granskade artiklar, böcker, forskningsrapporter, akademiska publikationer och konferensbidrag. Slutligen utmynnar studien i ett antal slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetsmiljöarbetet inom svenskt jordbruk. I slutsatserna från den internationella litteraturgenomgången kan det göras en rad konstateranden:

- Denna studie konstaterar, i överensstämmelse med tidigare studier, att det inte finns någon "patent-lösning", dvs. ingen enskild intervention som löser sektorns skadeproblematik. En kombination av flera insatser i ett handlingsprogram förefaller ha bästa möjligheten till framgång.

- Litteraturstudien visar att svensk forskning inte är särskilt framträdande - en bidragande orsak är troligen att en hel del verksamhet inte redovisas och publiceras internationellt.

- Forskningsresultat bör i större omfattning göras tillgängliga och omsättas i praktiken - detta gäller såväl nationell som internationell forskning.

- Forskning om interventioner har i stor utsträckning kopplats till pedagogik och utbildning med bristande framgång. Samtidigt framkommer att det varit relativt kortvariga insatser såväl gällande interventionsprogram som utvärdering av dessa. Vidare saknas studier om effekten av utbildning på lantbruksskolor, universitet etc.

- Gemensamma problem ur ett globalt perspektiv kan kopplas till användning av maskiner och traktorer, djurhantering samt fallolyckor.

Rekommendationer baserat på svenska förutsättningar och internationella perspektiv:

- Gör långsiktiga satsningar

- Samordna insatser i det förebyggande arbetet mot arbetsolycksfall inom jordbruket

- Forskning och kunskapscentrum behöver stärkas och utvecklas

- Utbildning och pedagogik behöver utvecklas och utvärderas

- Internationella nätverk och samverkan behöver stärkas och utvecklas

- Utsatta grupper behöver studeras ytterligare.

Published in

Rapport (Arbetsmiljöverket)
2012, number: 2012:15
Publisher: Arbetsmiljöverket

Authors' information

UKÄ Subject classification

Environmental Health and Occupational Health
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/53029