Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2009Peer reviewed

Sättet att se på landskap : om förlopps-, handlings- och värdelandskap

Germundsson, Tomas; Wingren, Carola

Published in

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2009, Volume: 148, number: 5, pages: 44-52