Skip to main content
Report, 2013

Resultat från miljöövervakning av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) : årssammanställning 2012

Lindström, Bodil; Larsson, Martin; Nanos, Therese; Kreuger, Jenny

Abstract

Rapporten presenterar resultat från miljöövervakningen av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, regnvatten och luft för undersökningsåret 2012. Undersökningarna genomförs inom programområdena Jordbruksmark och Luft inom ramen för den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Mätningarna har pågått sedan 2002, med viss variation i omfattning. Under 2012 provtogs ytvatten i fyra jordbruksbäckar i typområden för svensk jordbruksmark (Västergötland O 18, Östergötland E 21, Halland N 34 och Skåne M 42), samt i två skånska åar (Skivarpsån och Vege å). Ordinarie ytvattenprovtagningar pågick under växtsäsongen (maj-oktober/november) i samtliga områden med tidsintegrerade veckoprover och fortsatte sedan under vintern i Halland och Skåne med tidsintegrerade 14-dagarsprover. I Skåne genomfördes dessutom en parallell flödesstyrd provtagning under växtsäsongen. Nytt för i år var att varje prov i den flödesstyrda provtagningen bestod av tre delprov som på ett bättre sätt fångade in haltförändringarna under flödestoppar. I de fyra typområdena och åarna togs ett sedimentprov i september 2012. I varje typområde provtogs också ytligt grundvatten från två olika lokaler vid fyra tilfällen under året. Regnvatten och luft samlades in från Vavihill i Skåne under april till november och från Aspvreten i Södermanland samlades regnvatten in under maj till oktober. Sammanlagt påträffades 87 olika substanser i ytvattenproverna under ordinarie provtagningsperiod 2012. Flest antal substanser påträffades i områdena i Halland och Skåne, som också är de områden där användningen är som störst. Den sammanlagda halten av växtskyddsmedel i ytvattenproverna varierade under året. Den högsta sammanlagd halten, samt högsta antalet substanser i ett och samma prov, påträffades i ett ytvattenprov från Skåne taget i månadsskiftet oktober/november. Detta var troligtvis effekten av ett större och intensivare regn som följde på en relativt torr höst med ringa nedbrytning av växtskyddsmedlen. Glyfosat var den substans som oftast påträffades med högst halt i ytvattenprover (Skåne, Östergötland, Halland och Vege å) under 2012. Glyfosat är också den näst vanligaste substansen i ytvattenprover under perioden 2002-2012 och den vanligaste påträffade substansen i sediment under samma period. Den vanligaste påträffade substansen i ytvatten är bentazon, men även isoproturon och MCPA är vanligt förekommande. Ytvattenproverna från sommarsäsongen hade högre sammanlagda halter än vintersäsongen, men de högre flödena under vintern innebär ett betydande bidrag även från vinternsäsongen till den totala transporten av växtskyddsmedel under året. De flödesproportionella proverna från Skåne visade att den tidsstyrda ordinarie provtagningen gav en representativ bild av antalet substanser och genomsnittliga halter av växtskyddsmedel i ytvatten, men att tillfälligt förhöjda halter (toppkoncentrationer) och riktvärdesöverskridanden bättre fångas in med hjälp av den flödesstyrda intensiva provtagningen under flödestoppar. Grundvattenproverna från typområdet i Skåne innehöll flera substanser i samtliga prover, men i övriga områden var det endast ett fåtal prov som innehöll någon substans. Inga halter överskred gränsvärdet för dricksvatten. I sedimentproverna påträffades totalt nio substanser i typområdena och bäckarna. Glyfosat påträffades i alla prover, utom det från Halland, och hade då de högsta halterna. Under 2012 var det prosulfokarb och metazaklor som påträffades i högst halter i regnvatten och luft. Den oftast påträffade substansen var lindan, sedan länge förbjuden i Sverige. Överlag påträffas många förbjudna substanser i regnvatten och luft då de transporteras hit med luftströmmarna från andra länder.

Keywords

pesticider, avrinningsområden, regnvatten, luft, grundvatten, ytvatten, sediment, riktvärden

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2013, number: 2013:14
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Larsson, Martin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/53688